Statut przedszkola cz.2

Rozdział 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu
§ 21 Zasady ogólne
1. Przedszkole udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi w Przedszkolu polega na rozpo¬znawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa
w życiu Przedszkola oraz w środowisku społecznym.
3. Potrzeba objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu wynika w szczególności:
a) z niepełnosprawności,
b) z niedostosowania społecznego,
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
d) z zaburzeń zachowania lub emocji,
e) ze szczególnych uzdolnień,
f) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
h) z choroby przewlekłej,
i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
j) z niepowodzeń edukacyjnych,
k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
za granicą.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom wychowanka i nauczycie¬lom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu
ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej wychowankom.
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.

§ 22 Organizacja pomocy
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w Przedszkolu - psycholog i logopeda.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a) rodzicami dzieci,
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
c) placówkami doskonalenia nauczycieli,
d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi
na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
4. Dyrektor uzgadnia z podmiotami wskazanymi w pkt 3 warunki współpracy.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
a) Wychowanka,
b) rodziców wychowanka,
c) Dyrektora,
d) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z wychowankiem,
e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki,
f) poradni,
g) asystenta edukacji romskiej,
h) pomocy nauczyciela,
i) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 Ustawy,
j) pracownika socjalnego,
k) asystenta rodziny,
l) kuratora sądowego,
m) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 23 Formy pomocy
1. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
a także w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia,
b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
d) porad i konsultacji.
2. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
3. Dyrektor organizuje wspomaganie Przedszkola w zakresie rea¬lizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu
i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla wychowanków szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla wychowanków z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
6. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla wychowanków z deficytami kompetencji
i zaburzeniami sprawności języko¬wych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
7. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla wychowanków przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestni¬ków jest uzasadnione potrzebami wychowanków.
8. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla wychowanków
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojo¬wymi mających problemy w funkcjonowaniu w Przedszkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnic¬twem życiu Przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

§ 24 Zindywidualizowana ścieżka
1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla wychowanków, którzy mogą uczęszczać
do Przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające
w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym
i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb eduka¬cyjnych.
2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane: wspólnie z oddziałem przedszkolnym
oraz indywidualnie z wychowankiem.
3. Objęcie wychowanka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia wychowanka pomocą w tej formie.
4. Wychowanek objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w Przedszkolu program wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
5. Na wniosek rodziców wychowanka Dyrektor ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie
z wychowankiem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowankiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunko¬wane na poprawę funkcjonowania ucznia
w Przedszkolu.

§ 25 Czas zajęć
1. Godzina zajęć trwa 45 minut.
2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut,
z zachowaniem ustalonego dla wychowanka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wychowanka.
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele
i specjaliści posia¬dający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
4. Porady i rozmowy indywidualne prowadzą nauczyciele i specjaliści.

Dział IV. Wychowankowie Przedszkola i ich Rodzice
Rozdział 1. Wychowanie przedszkolne
§ 26 Zasady ogólne
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat,
nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Możliwość pójścia do szkoły uzyskuje dziecko, które, ukończyło lub ukończy 5 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie 1.
5. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu.
6. Dziecko uzyskuje prawo z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończy 3 lata.

Rozdział 2. Prawa i obowiązki Dziecka (Wychowanka)
§ 27 Prawa i wolności Dziecka
I. Prawa i wolności dziecka:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do:
1. Możliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju,
2. Rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z wiekiem i możliwościami rozwojowymi,
3. Ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbania, bądź złego traktowania i wyzysku,
4. Wolności religii i przekonań.
II. Prawa socjalne:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do:
1. Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,
2. Wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz
do nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym.
III. Prawa kulturalne:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo–dydaktycznego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
2. Znajomości swoich praw,
3. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb,
4. Znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka, swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do sytuacji.

§ 28 Obowiązki wychowanków Przedszkola
Obowiązkiem wychowanków uczęszczających do Przedszkola jest:
1. Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii,
2. Szanowanie odrębności każdego kolegi,
3. Przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,
4. Przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno,
5. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości,
6. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,
7. Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
8. Kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,
9. Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek, słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela,
10. Pomaganie słabszym kolegom,
11. Stosowanie się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej- „Kontrakt grupowy”.

Rozdział 3. Prawa i obowiązki Rodziców
§ 29 Prawa Rodziców
Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:
1. Zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez Dyrektora dla grupy, w której edukację odbywa ich dziecko oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym oddziale,
2. Uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, w tym szczególnie jego rozwoju, potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań,
3. Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka nie później niż
do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko ma lub może rozpocząć naukę w szkole, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
4. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn
i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji
i opinii na temat pracy Przedszkola,
6. Aktywnego włączania się w życie Przedszkola, współdecydowania w jego sprawach,
7. Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci
i rodziców,
8. Współuczestniczenia w wybranych zajęciach organizowanych w Przedszkolu,
9. Współdecydowania w sprawach dotyczących współdziałania Przedszkola z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznania ich za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
10. Kreowania, wspólne z wymienionymi w pkt 9 podmiotami, w tym szczególnie nauczycielami Przedszkola, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających
z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
11. Wyrażania zgody na systematyczne powiększanie przez Przedszkole realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

§ 30 Podstawowe obowiązki Rodziców
Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy:
1. Przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
3. Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu,
4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, a w przypadku rocznego przygotowania przedszkolnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka
na zajęciach,
5. Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,
6. Troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowanie do życia
w społeczeństwie,
7. Przestrzeganie czasu pracy Przedszkola,
8. Przyprowadzania do przedszkola wyłącznie zdrowego dziecka. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo żądać od rodzica zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe, nie naraża pozostałych dzieci na zakażenie
i może chodzić do przedszkola. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w której dziecko chodzi do przedszkola z przewlekłym katarem i kaszlem,
9. W razie zgłoszenia telefonicznego przez nauczyciela o niedyspozycji dziecka
do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola,
10. Zgłoszenia (na piśmie) Dyrektorowi przedszkola chęci rezygnacji z przedszkola
z miesięcznym wypowiedzeniem,
11. Zapewnienie opieki dziecku we własnym zakresie podczas przerwy wakacyjnej.
12. Informację o stwierdzonych w przedszkolu podejrzeniach o stosowaniu w domu rodzinnym przemocy wobec dziecka Dyrektor przekazuje odpowiednim instytucjom zewnętrznym.
§ 31 Szczegółowe obowiązki
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani:
a) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola,
b) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,
c) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, w tym szczególnie uczestniczyć w zebraniach, konsultacjach, warsztatach organizowanych dla rodziców,
d) zapewnić dziecku warunki do rozwoju i osiągnięcia optymalnego poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
e) usprawiedliwiać nieobecności dziecka na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w przedszkolu. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% jest uważana za nie spełnianie obowiązku przedszkolnego.
W takiej sytuacji Dyrektor przedszkola zobligowany jest powiadomić rejonową szkołę podstawową o nie spełnianiu obowiązku przedszkolnego,
f) poinformować, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku.

§ 32 Współdziałanie z Rodzicami
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Współpraca Przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach
i obejmuje następujące formy:
a) rozmowy indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z Dyrektorem, nauczycielami, specjalistami,
b) zebrania ogólne i grupowe,
c) dni otwarte i zajęcia otwarte,
d) zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci,
e) udział w akcjach charytatywnych i środowiskowych,
f) udział rodziców w uroczystościach,
g) kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.),
h) kąciki informacyjne dla rodziców,
i) ankietowanie,
j) Rada Rodziców,
k) inne wzajemnie ustalone.
3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i od rodziców.
4. Celem współpracy Przedszkola z rodzicami/prawnymi opiekunami jest:
a) pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, a także czynników środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie dziecka i objęcia go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
b) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju,
c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań,
d) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli.

Dział V. Bezpieczeństwo w Przedszkolu
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 33 Obowiązki Dyrektora
Dyrektor:
1. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole,
2. Po trwającej dłużej niż dwa tygodnie przerwie w działalności Przedszkola, dokonuje kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych higienicznych warunków korzystania z niego,
3. Sporządza protokół pokontrolny, który podpisują osoby biorące udział w kontroli, kopię protokołu przekazuje organowi prowadzącemu,
4. Dba, aby prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach prowadzone były pod nieobecność dzieci,
5. Zobowiązany jest do czasowego zamknięcia Przedszkola, po powiadomieniu organu prowadzącego, jeżeli w salach zajęć i zabaw temperatura jest mniejsza niż +18°C,
6. Może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić czasowo zajęcia, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub mniej oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zagrożeń dla zdrowia dziecka.

§ 34 Obowiązki nauczyciela i wychowawcy
Nauczyciel, któremu powierzono oddział zobowiązany jest do:
1. Codziennego przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne,
2. Organizowania spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą apteczkę pierwszej pomocy,
3. Odnotowania każdego wyjścia z dziećmi poza teren Przedszkola w zeszycie wyjść,
4. W porozumieniu z Dyrektorem – w przypadku liczby dzieci przekraczającej 20 – zwiększenia liczby opiekunów,
5. Sprawdzenia liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie spaceru, zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego,
6. Nie organizowania wyjść dzieci w czasie burzy, śnieżycy, gołoledzi, ulewy,
7. Wietrzenia pomieszczeń podczas nieobecności dzieci,
8. Nie pozostawiania dzieci bez osobistego nadzoru,
9. Eliminowania z sali zajęć wszystkich sprzętów i zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci,
10. Przeprowadzania ćwiczeń na przyrządach asekurując dzieci,
11. Natychmiastowego udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku oraz niezwłocznego powiadomienia Dyrektora,
12. Przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawienie dyrektorowi informacji
z Krajowego Rejestru Karnego,
13. Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
14. Wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju,
15. Dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,
16. Kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
17. Dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów,
18. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny,
19. Rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków,
20. Dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka). Informowanie rodziców o postępach dzieci,
21. Systematyczne planowanie i realizacja zajęć dydaktyczno - wychowawczo -opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi,
22. Realizowanie zadań wynikających ze statutu przedszkola,
23. Udział w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej,
24. Aktywne uczestnictwo w WDN na terenie placówki oraz w różnych formach doskonalenia poza jej terenem,
25. Ubieganie się o kolejne szczeble awansu zawodowego,
26. Systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej,
27. Dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej,
28. Dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy, a w grupach dzieci sześcioletnich diagnozy przedszkolnej,
29. Podejmowanie działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka najbliższego środowiska,
30. Współdziałanie ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
31. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami,
32. Systematyczne kontrolowanie pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone
są zajęcia,
33. Samodzielne usuwanie dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia
o zagrożeniu Dyrektorowi przedszkola,
34. Kontrola obecności dzieci na zajęciach,
35. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Wychowawca, któremu powierzono oddział zobowiązany jest do:
1. Koordynowania zebrań z rodzicami.
2. Koordynowania współpracy z rodzicami w danej grupie wiekowej.
3. Koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w grupie.
4. Odpowiada za dokumentację grupy.

§ 35 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza Przedszkolem
1. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z realizowanym programem
i miesięcznym planem zajęć.
2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych mu dzieci.
3. Nauczyciel, który opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
4. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika Przedszkola.
5. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku
w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.
6. Obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach u wychowanka
np. temperatura.
7. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola, bez względu
na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane
są na zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
8. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W Przedszkolu nauczyciele lub inni pracownicy Przedszkola nie podają wychowankom żadnych lekarstw.
9. W miarę możliwości w Przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.


Rozdział 2. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola:
§ 36 Zasady ogólne
1. Dziecko do Przedszkola ma być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inną osobę pisemnie przez nich upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Upoważnienie pisemne powinno zawierać: imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, adres zamieszkania, numery PESEL, numery telefonów oraz imiona
i nazwiska osób upoważnionych, numery PESEL. Upoważnienie ważne jest przez rok szkolny lub do odwołania przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
3. Osoby upoważnione w każdym przypadku odbierają dzieci bezpośrednio
od nauczyciela danego oddziału. Osoby upoważnione mogą odebrać dziecko
po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.
4. Rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
5. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym
w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka. Pracownicy Przedszkola powiadamiają w tej sprawie odpowiednie służby, w tym Policję.
6. O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora lub osobę przez niego wskazaną na mocy pełnomocnictwa. W przypadku gdy nauczyciel nie wyda dziecka, Dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmują wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.
7. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku Przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi Przedszkola. W każdym innym przypadku Przedszkole nie przejmuje odpowiedzialności za dzieci.
§ 37 Zasady szczegółowe
1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny otwarcia Przedszkola do godziny 8:30.
2. Z powodów organizacyjnych (podawanie posiłku o godz. 9:00 oraz prowadzenie zorganizowanych zajęć edukacyjnych z całą grupą po godz. 9:00 zgodnie z ramowym rozkładem dnia), a także ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, w przypadku późniejszej godziny przyprowadzenia dziecka
do Przedszkola rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek poinformować o tym fakcie nauczycielkę danego oddziału telefonicznie lub osobiście do godz. 8:30.
3. Odbieranie dzieci z Przedszkola odbywa się od godz. 14:00 do godziny 17:00 jako godziny zamknięcia przedszkola.
4. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny zamknięcia przedszkola, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów o tym fakcie.
5. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica lub pełnoletnią upoważnioną osobę).
6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia Dyrektora
o zaistniałym fakcie. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji w związku z brakiem możliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.

Dział VI.
Zakres zadań pracowników Przedszkola, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
§ 38 Postanowienia ogólne
1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
i pracowników obsługi.
2. Pełniąc obowiązki służbowe, nauczyciele są funkcjonariuszami publicznymi.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych
oraz ustawa Kodeks Pracy.
4. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
5. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez Dyrektora.
6. Pracownik Przedszkola zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie
z Regulaminem pracy Przedszkola.
7. Do podstawowych obowiązków pracowników Przedszkola w szczególności należy:
a) dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy,
b) przestrzeganie ustalonego w placówce Regulaminu pracy,
c) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych,
d) zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym dzieciom, usuwanie ich
i informowanie o nich Dyrektora lub w razie jego nieobecności wicedyrektora mającego dyżur,
e) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy, w szczególności pracownikom młodym,
f) odpowiedzialność za powierzone materiały, pomoce naukowe, narzędzia pracy, sprzęt, itp.
g) przestrzeganie tajemnicy służbowej,
h) podnoszenie kwalifikacji zawodowych – udział w konferencjach metodycznych, różnorodnych formach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodki doskonalenia nauczycieli,
i) uprzejme traktowanie rodziców, wychowanków i interesantów Przedszkola,
j) aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, aktywna współpraca
z rodzicami.

Rozdział 1. Zakres zadań nauczycieli i specjalistów
§ 39 Zakres zadań nauczycieli i społecznego zastępcy Dyrektora
1. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Przedszkola: opiekuńczą, dydaktyczną i wychowawczą, a w szczególności:
a) respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność,
b) tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
c) wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,
d) organizować współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez:
 zebrania grupowe 2 razy w roku,
 rozmowy indywidualne w wyznaczonych terminach przez nauczyciela,
 uroczystości i zajęcia okolicznościowe,
e) organizować i prowadzić proces opiekuńczo - wychowawczo dydaktyczny w oparciu o podstawę programową określoną przez MEN i/lub program autorski
opracowany przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej
z ukierunkowaniem na:
 rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka,
 rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód,
 rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka, jego tożsamości kulturowej, języka,
dla wartości narodowych kraju, jak i dla innych kultur,
 przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie,
w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równowartości płci oraz przyjaźni między narodami,
 poszanowanie środowiska naturalnego.
f) tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną,
g) wzbogacać bazę materialną Przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne,
h) analizować współpracując z innymi nauczycielami wyniki badań zewnętrznych
i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, służące jakości procesów edukacyjnych,
i) planować i podejmować działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej,
j) działania prowadzone przez nauczyciela/li w zespołach są przez niego/nich monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby – modyfikowane,
k) wykorzystywać informacje z przeprowadzonego rozpoznania rozwoju dziecka
w działaniach edukacyjnych,
l) nauczyciele w zespołach lub indywidualnie monitorują, oceniają skuteczność,
a w razie potrzeby dokonują modyfikacji podejmowanych działań wychowawczych
i profilaktycznych,
m) podporządkowywać procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci,
n) planować, monitorować i doskonalić procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci,
o) wykorzystywać wnioski z monitorowania w planowaniu i realizowaniu procesów edukacji i wspomagania rozwoju,
p) dostosować metody do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej,
q) pracować zespołowo, wspólnie planować przebieg procesów edukacyjnych, współpracować przy ich realizacji i analizować efekty swojej pracy,
r) pomagać sobie nawzajem i wspólnie rozwiązywać problemy,
s) monitorować i analizować osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułować i wdrażać wnioski z tych analiz.
2. Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest:
a) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
w sposób ustalony w danym roku szkolnym przez zespoły nauczycieli,
b) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie w sposób ustalony
w danym roku szkolnym przez zespoły nauczycieli,
c) dążenie do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej
i zawodowej, aktywne uczestnictwo w pracach zespołu metodycznego, Rady Pedagogicznej i innych formach doskonalenia zawodowego,
d) efektywne wykorzystanie czasu pracy z przeznaczeniem na:
 zabawy i zajęcia opiekuńczo – dydaktyczno - wychowawcze - prowadzone bezpośrednio z dziećmi,
 prowadzenie pomiaru jakości własnej pracy,
 inne czynności statutowe wynikające z zadań Przedszkola,
 czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym,
e) przestrzeganie tajemnicy służbowej,
f) dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno - moralną.
3. W zakresie związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom
w Przedszkolu, niezależnie od postanowień § 30, nauczyciel powinien:
a) w czasie realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych znać liczbę dzieci swojego oddziału obecnych danego dnia w Przedszkolu oraz miejsce pobytu dziecka, gdy przebywa ono poza grupą,
b) znać zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom i posiadać umiejętność ich zastosowania w praktyce,
c) kształtować nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne oraz proekologiczne: podczas zabiegów higienicznych wychowanków (mycie rąk, mycie zębów, załatwianie potrzeb fizjologicznych),
d) uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
e) pomóc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa,
f) uczyć sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania
na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań,
g) dostarczać przykładów rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych,
h) stwarzać okazje do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy
z ich konsekwencji,
i) przestrzegać zakazu przynoszenia przez rodziców środków farmakologicznych w celu podania ich dziecku w Przedszkolu,
j) przestrzegać zasad dotyczących korzystania przez dziecko z żywności i napojów przygotowanych i wydanych przez kuchnię przedszkola.
4. Nauczyciel ma prawo do:
a) wyboru programu wychowania w przedszkolu zgodnie z przyjętymi kryteriami doboru programów,
b) stosowania w realizacji programu takich metod wychowania i nauczania, jakie uzna za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,
c) uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora , nauczycieli, innych instytucji oświatowych i naukowych,
d) tworzenia innowacji pedagogicznych i eksperymentów pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej,
e) wnioskowania o wyższy stopień awansu zawodowego,
f) ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w ustawie Kodeks Karny, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
g) urlopu wypoczynkowego. Zasady udzielania urlopu regulują odrębne przepisy.
5. Do zadań społecznego zastępcy dyrektora należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej zgodnie
z obowiązującym wymiarem godzin oraz odpowiedzialność za jej jakość,
b) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci,
c) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny,
d) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
e) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
f) odpowiedzialność za współpracę z rodzicami,
g) podejmowanie działań na rzecz środowiska,
h) ustalanie zastępstw za pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi,
i) poszukiwanie sponsorów,
j) sprawowanie opieki nad nowo zatrudnionymi nauczycielami,
k) opracowywanie wzorów dokumentów wewnętrznych do pracy wychowawczo -dydaktycznej,
l) kontrola dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela,
m) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
n) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentowanie jej na zewnątrz
w czasie nieobecności dyrektora,
o) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny,
p) dbanie o dobro przedszkola i ochrona jego mienia,
q) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
r) przestrzeganie tajemnicy służbowej.

§ 40 Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów
w Przedszkolu należy w szczególności:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków,
b) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
c) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola,
d) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,
e) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania wychowanków, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo
w życiu Przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania wychowanka oraz planowania dalszych działań.
2. Nauczyciele i specjaliści w Przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
3. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym Dyrektora.
4. Dyrektor informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z wychowankiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z wychowankiem.
5. Dyrektor oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami wychowanka,
oraz w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.

§ 41 Zadania psychologa
Do zadań psychologa w Przedszkolu należy w szczególności:
1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola,
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo wychowanka w życiu Przedszkola,
3. Udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym
i pozaszkolnym wychowanków,
6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków,
8. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola,
b) Udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Prowadzenie dokumentacji pracy terapeutycznej.

§ 42 Zadania logopedy
Do zadań logopedy w Przedszkolu należy w szczególności:
1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego wychowanków,
2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków oraz porad i konsultacji
dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków
i eliminowania jej zaburzeń,
3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków,
4. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Prowadzenie dokumentacji pracy terapeutycznej.


§ 43 Zadania nauczyciela zajęć o charakterze terapeutycznym- korekta wad postawy
Do zadań nauczyciela zajęć o charakterze terapeutycznym- korekta wad postawy
w Przedszkolu należy:
1. Wstępne badanie dzieci, w celu określenia odchyleń w prawidłowej budowie
i postawie ciała oraz ogólnej sprawności fizycznej,
2. Prowadzenie terapii ruchowej z dziećmi niepełnosprawnymi,
3. Prowadzenie zajęć w grupach w zależności od rodzaju zaburzeń,
4. Uwzględnianie w metodach i formach pracy ogólnych założeń programowych kultury fizycznej obowiązujących dla dzieci przedszkolnych, dostosowanie ich do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka, rodzaju i stopnia zaburzeń, poziomu sprawności
i wydolności fizycznej dziecka, wieku, oraz wszelkich zaleceń lekarskich,
5. Przestrzeganie zasad dydaktyki, a w szczególności stopniowania trudności i natężenia ćwiczeń oraz zasad indywidualizacji ćwiczeń,
6. Współpraca z nauczycielami i rodzicami, w celu kontynuowania terapii,
7. Prowadzenie dokumentacji pracy terapeutycznej.Rozdział 2. Zakres zadań pozostałych pracowników Przedszkola
§ 44 Samodzielny referent
Samodzielny referent jest zobowiązany do:
1. Sprawowania opieki nad całością pomieszczeń i sprzętem przedszkolnym (remonty i konserwacja),
2. Zaopatrywania Przedszkola w żywność, sprzęt oraz inne artykuły niezbędne
do funkcjonowania placówki,
3. Sporządzania jadłospisów i nadzorowania przygotowywania posiłków,
4. Prowadzenia magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. Prowadzenia pogotowia kasowego zgodnie z odrębnymi przepisami,
6. Naliczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,
7. Kontrolowanie terminowości opłat,
8. Systematycznego prowadzenia dziennika żywieniowego,
9. Prowadzenia kasy Przedszkola,
10. Prowadzenia na bieżąco raportu kasowego,
11. Podejmowania gotówki z kasy, rozliczanie jej,
12. Dokonywania kontroli spisów inwentarza,
13. Terminowego wykonywania sprawozdań związanych z frekwencją i żywieniem dzieci,
14. Sporządzania miesięcznych zestawień zużycia artykułów żywnościowych,
15. Uczestniczenia w zebraniach Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w przypadku zaproszenia do udziału.

§ 45 Kucharz
Do obowiązków kucharza w Przedszkolu należy:
1. Uczestniczyć w planowaniu jadłospisów oraz przyrządzać punktualnie zdrowe
i kaloryczne posiłki zgodnie z zaplanowaną wartością,
2. Przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych
i dbać o racjonalne ich zużycie,
3. Prowadzić magazyn podręczny,
4. Przestrzegać właściwego podziału pracy w kuchni i nadzorowania jego wykonania,
5. Utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość urządzeń i pomieszczeń kuchennych,
6. Przestrzegać zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno sanitarnych,
7. Wykonywać próby żywieniowe zgodnie z odrębnymi przepisami,
8. Wykonywać zadania wynikające z realizacji systemu HACCP.

§ 46 Pomoc kuchenna
Do obowiązków pomocy kuchennej należy:
1. Pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków
2. Utrzymywać czystość w kuchni oraz przyległych pomieszczeniach, przestrzegać zasad higieniczno - sanitarnych,
3. Utrzymywać w stanie czystości i używalności powierzony sprzęt kuchenny i naczynia kuchenne,
4. Pomagać w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni,
5. Dbać o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce,
6. Wykonywać zadania wynikające z realizacji systemu HACCP.

§ 47 Pomoc nauczyciela
Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do:
1. Spełniania czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku
do wychowanków, poleconych przez nauczyciela,
2. wykonywania innych czynności wynikających z rozkładu dnia:
a) rozbieranie i ubieranie wychowanków,
b) wychodzenie z wychowankami na spacer, teren, wycieczki,
c) pomaganie wychowankom w spożywaniu posiłków,
d) pomaganie wychowankom w łazience,
e) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie, pomaganie nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych oraz wystroju Sali.
3. Utrzymywania w czystości przydzielonych pomieszczeń oraz dbanie o pomoce
i zabawki znajdujące się w sali,
4. Rozkładania i składania leżaków, czuwania nad spokojnym snem dziecka,
5. Zmieniać i prać pościel co najmniej raz w miesiącu.§ 48 Robotnik wykwalifikowany - woźna oddziałowa
Robotnik wykwalifikowany - woźna oddziałowa zobowiązana jest:
1. Utrzymywać w czystości salę zajęć, sanitariaty oraz inne przydzielone pomieszczenia,
2. Utrzymywać w czystości zabawki w sali zajęć,
3. Raz w kwartał czyścić okna i zmieniać firany,
4. Raz w miesiącu czyścić stolarkę, lamperię, glazurę w przydzielonych pomieszczeniach,
5. Porcjować i podawać dzieciom posiłki zgodnie z zaleconą gramaturą,
6. Pomagać dzieciom w spożywaniu posiłków oraz sprzątać po nich naczynia
i pomieszczenia po zakończeniu posiłków,
7. Podawać dzieciom napoje w ciągu dnia,
8. Myć i wyparzać naczynia stołowe,
9. Utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt,
10. Pomagać przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci wychodzących na spacer
oraz towarzyszyć nauczycielce we wszystkich wyjściach dzieci poza teren przedszkola oraz przy ćwiczeniach gimnastycznych,
11. Towarzyszyć nauczycielowi w prowadzeniu niektórych zajęć dydaktycznych
(na prośbę nauczyciela) oraz porządkować salę po ich zakończeniu,
12. Pełnić dyżur w szatni w czasie schodzenia się i rozchodzenia dzieci, przekazać dziecko nauczycielce w grupie,
13. Odpowiednio zabezpieczać przed dziećmi produkty i środki chemiczne przeznaczone do utrzymania czystości, oszczędnie gospodarować nimi,
14. Po remontach bieżących i generalnych doprowadzać wszystkie pomieszczenia
do używalności,
15. Otwierać i zamykać budynek Przedszkola oraz bramy i furtki, włączać i wyłączać alarm w budynku.

§ 49 Robotnik wykwalifikowany - rzemieślnik
Robotnik wykwalifikowany - rzemieślnik zobowiązany jest:
1. Dbać o stan techniczny urządzeń i sprzętu znajdującego się w przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym,
2. Dokonywać stałego przeglądu pomieszczeń i urządzeń,
3. Dokonywać bieżących napraw i konserwacji urządzeń i sprzętu,
4. Dokonywać zakupu części zamiennych i materiałów do remontów,
5. Prowadzić wszystkie naprawy i remonty zgodnie z przepisami BHP i p.poż.,
6. Wywieszać flagę państwową w dniach poprzedzających święta narodowe,
7. Utrzymywać wzorową czystość i porządek na stanowisku pracy - dbać o powierzony sprzęt naprawczy,
8. Alarmować odpowie służby oraz Dyrektora przedszkola w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia i mienia na terenie placówki i terenie przyległym.
9. Wykonywać prace ogrodnicze na terenie ogrodu przedszkolnego (koszenie trawy, podcinanie żywopłotu, krzewów, grabienie liści, odśnieżanie),
10. Dbać o estetykę otoczenia przedszkola, w tym ładu i porządku wokół piaskownic
i wszystkich urządzeń ogrodowych,
11. Umiejętnie korzystać, konserwować i zabezpieczać przed niszczeniem lub kradzieżą narzędzia ogrodnicze oraz sprzęt ogrodowy,
12. Dbać o ład i porządek w pomieszczeniach gospodarczych.

§ 50 Postanowienia szczególne

Każdy pracownik Przedszkola zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania dyscypliny pracy, obowiązujących wewnętrznych regulaminów oraz przepisów BHP i p. poż.,
2. Przestrzegania terminów okresowych badań lekarskich oraz ważności pracowniczych książeczek zdrowia,
3. Czuwania nad bezpieczeństwem dzieci,
4. Zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki, w tym także ogrodu, powiadomienie Dyrektora, jego zastępcy lub innego pracownika placówki
o fakcie przebywania osób postronnych,
5. Niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora, zastępcy lub innego pracownika placówki
o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków,
6. Reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania wychowanków stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, niezwłocznego powiadamiania Dyrektora przedszkola lub jego zastępcy o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach mających znamiona demoralizacji, przestępstw lub stanowiących zagrożenia zdrowia lub życia wychowanków,
7. Przestrzegania zasady, że jedynymi osobami zobowiązanymi do przekazywania rodzicom informacji na temat rozwoju psychofizycznego dzieci oraz konkretnych zachowań i przebiegu pracy dydaktyczno- wychowawczej w grupie jest nauczyciel,
8. Używania sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją,
9. Zabezpieczania sprzętu i pomieszczeń przedszkolnych przed włamaniem, każdorazowo po zakończonej pracy,
10. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały oszczędnie nimi gospodarować,
11. Dbania o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego, współtworzenie w przedszkolu zgodnej i życzliwej atmosfery,
12. Przestrzegania tajemnicy służbowej,
13. Wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy na placówce.

Dział VII. Postanowienia szczególne
Rozdział 1. Rekrutacja do Przedszkola
§ 51 Rekrutacja do Przedszkola
1. Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, o jednolite zasady przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
2. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się w formie elektronicznej, co roku, według harmonogramu ustalonego przez organ prowadzący.
3. Terminarz i zasady rekrutacji na dany rok szkolny jest wywieszany w miejscu ogólnodostępnym dla rodziców (tablica ogłoszeń, strona internetowa przedszkola).
4. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do Przedszkola
na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
5. Zasady rekrutacji oraz szczegółowe kryteria przyjęcia dzieci do Przedszkola określa Regulamin rekrutacji dzieci przedszkola.
6. W ciągu roku przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje Dyrektor.

Rozdział 2. Skreślenie wychowanka
§ 52 Skreślenie wychowanka
1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu
wychowanka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
a) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
b) stałych, agresywnych zachowań wychowanka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej
do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji) powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców wychowanka w Przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej,
c) ukrytych ciężkich chorób wychowanka, nie zgłoszonych przez rodziców,
d) zalegania z odpłatnością za Przedszkole co najmniej jednego miesiąca,
e) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności wychowanka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola,
f) gdy uczęszcza do przedszkola notorycznie chore.
2. W przypadku zamiaru skreślenia wychowanka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w pkt 1 lit b, Dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:
a) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem w zakresie zmiany zachowań wychowanka,
b) zaproponować rodzicom i wychowankowi odpowiednią do możliwości Przedszkola pomoc,
c) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.
d) skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:
1) wstępna rozmowa z rodzicami na temat powstałego problemu,
2) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,
3) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje Dyrektora, pedagoga
lub psychologa z rodzicami,

4) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS ,PPP ),
5) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,
6) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
7) rozwiązanie umowy o świadczeniu usług.

3. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Prezydenta Miasta Katowice
4. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. O wspomnianej uchwale Dyrektor powiadamia rodziców/opiekunów prawnych dziecka.


Dział VIII.
§ 53 Postanowienia końcowe
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów zakresie działalności: dydaktyczno-wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej.
2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Przedszkole zapewnia ochronę bazy danych rodziców i dzieci zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.
4. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł. Gospodarowanie tymi środkami określają odrębne przepisy.
5. Zmiany do Statutu mogą być dokonywane:
a) po zmianie przepisów wykonawczych,
b) z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
c) z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
d) z inicjatywy organu prowadzącego przedszkole,
6. Zmiany są uchwalane bezwzględną większością głosów Rady Pedagogicznej.
7. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
b) zamieszczenie na stronie internetowej Przedszkola,
c) udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola,
d) udostępnienie statutu wszystkim zainteresowanym.
8. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.
9. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
10. Z dniem wejścia w życie jednolitego tekstu Statutu traci moc obowiązujący Statut dotychczasowy.
11. Zapisy niniejszego Statutu obowiązują z dniem 01.09.2019r.

Zatwierdzono: Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9 /2018/19

Przedszkolowo.pl logo