Statut przedszkola cz.1

SPIS TREŚCI:

Dział I. Postanowienia ogólne 5
Rozdział 1. Przepisy definiujące 5
§ 1 Definicje 5
Rozdział 2. Nazwa Przedszkola i inne informacje o Przedszkolu 5
§ 2 Nazwa Przedszkola 5
§ 3 Dane jednostki 6
Rozdział 3. Cele i zadania Przedszkola oraz sposoby ich realizacji 7
§ 4 Cele i zadania Przedszkola w szczególności 7
§ 5 Cel wychowania przedszkolnego i zadania Przedszkola w zakresie wychowania przedszkolnego 9
§ 6 Zadania Przedszkola 11
§ 7 Sposoby i warunki realizacji celów i zadań 12
Dział II Zarządzanie Przedszkolem 16
Rozdział 1. Organy Przedszkola 16
§ 8 Organy Przedszkola 16
§ 9 Dyrektor 16
§ 10 Rada Pedagogiczna 19
§ 11 Rada Rodziców 21
§ 12 Zasady współpracy organów Przedszkola 22
Rozdział 2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Przedszkola 23
§ 13 Zasady ogólne 23
§ 14Postępowanie 23
Dział III Organizacja pracy Przedszkola 24
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 24
§ 15 Rok szkolny w przedszkolu .................................................................................. 24
§ 16 Rozkład zajęć w Przedszkolu 25
§ 17 Oddziały Przedszkola 25
Rozdział 2. Postanowienia szczegółowe 26
§ 18 Nauka Religii 26
§ 19 Wyżywienie i odpłatność w Przedszkolu 27
§ 20 Indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 27
Rozdział 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu 30
§ 21 Zasady ogólne 30
§ 22 Organizacja pomocy 31
§ 23 Formy pomocy 32
§ 24 Zindywidualizowana ścieżka 33
§ 25 Czas zajęć 33
Dział IV. Wychowankowie Przedszkola i ich Rodzice 34
Rozdział 1. Wychowanie przedszkolne 34
§ 26 Zasady ogólne 34
Rozdział 2. Prawa i obowiązki Dziecka (Wychowanka) 34
§ 27 Prawa i wolności Dziecka 34
§ 28 Obowiązki wychowanków Przedszkola 35
Rozdział 3. Prawa i obowiązki Rodziców 36
§ 29 Prawa Rodziców 36
§ 30 Podstawowe obowiązki Rodziców 37
§ 31 Szczegółowe obowiązki 37
§ 32 Współdziałanie z Rodzicami 38
Dział V. Bezpieczeństwo w Przedszkolu 39
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 39
§ 33 Obowiązki Dyrektora 39
§ 34 Obowiązki nauczyciela i wychowawcy 40
§ 35 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza Przedszkolem 42
Rozdział 2. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola: 43
§ 36 Zasady ogólne 43
§ 37 Zasady szczegółowe 43
Dział VI. Zakres zadań pracowników Przedszkola, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom 44
§ 38 Postanowienia ogólne 44
Rozdział 1. Zakres zadań nauczycieli i specjalistów 45
§ 39 Zakres zadań nauczycieli i społecznego zastępcy dyrektora 45
§ 40 Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 49
§ 41 Zadania psychologa 50
§ 42 Zadania logopedy 51
§ 43 Zadania nauczyciela gimnastyki korekcyjnej 52
Rozdział 2. Zakres zadań pozostałych pracowników Przedszkola 52
§ 44 Samodzielny referent 52
§ 45 Kucharz 53
§ 46 Pomoc kuchenna 54
§ 47 Pomoc nauczyciela 54
§ 48 Robotnik wykwalifikowany - woźna oddziałowa 54
§ 49 Robotnik wykwalifikowany - rzemieślnik 55
§ 50 Postanowienia szczególne 56
Dział VII. Postanowienia szczególne 57
Rozdział 1. Rekrutacja do Przedszkola 57
§ 51 Rekrutacja do Przedszkola 57
Rozdział 2. Skreślenie wychowanka 57
§ 52 Skreślenie wychowanka 57
Dział VIII. Postanowienia końcowe 58
§ 53 Postanowienia końcowe…………………………………………………………..58

PODSTAWY PRAWNE STATUTU:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające Prawo oświatowe
(Dz. U. 2017 poz. 60)

Dział I. Postanowienia ogólne
Rozdział 1. Przepisy definiujące
§ 1 Definicje
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole nr 27 im. Plastusia
i Tosi w Katowicach;
2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;
3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miejskiego Przedszkola nr 27 im. Plastusia i Tosi w Katowicach;
4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu;
5. Wychowankach i rodzicach – należy przez to rozumieć Wychowanków Przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
6. Organie prowadzącym Przedszkole – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Katowice;
7. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty;
8. Poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

Rozdział 2.
Nazwa Przedszkola i inne informacje o Przedszkolu
§ 2 Nazwa Przedszkola
1. Przedszkole nosi nazwę: Miejskie Przedszkole nr 27 im. Plastusia i Tosi
w Katowicach.
2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Ściegiennego 27 w Katowicach, w którym funkcjonują 4 oddziały przedszkolne.
3. Przedszkolu imię nadała Rada Miejska Katowic Uchwałą Nr XL/804/5 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania imienia.

4. Ustalona nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach:
Miejskie Przedszkole nr 27
im. Plastusia i Tosi
40-114 Katowice
ul. Ściegiennego 27
tel. 32 2588423
5. Przedszkole posiada swój nr REGON: 27055423 oraz NIP: 634-23-63-714.
6. Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną.
7. W celach administracyjnych używany jest skrót przedszkola: MP27.
8. Przedszkole działa na podstawie:
a) ustawy Prawo Oświatowe
b) aktu założycielskiego z dnia 29 listopada 1999 roku.
c) niniejszego statutu
9. Przedszkole posiada logo będące jego znakiem rozpoznawczym;
10. Przedszkole może używać papieru firmowego z logo przedszkola, służącego do korespondencji.
§ 3 Dane jednostki
1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Katowice.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty.
3. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez:
a) Urząd Miasta Katowice,
b) rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
c) przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są na koncie dochodów własnych jednostki, zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej
w jednostkach budżetowych.
4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.
5. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy
i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
6. Do realizacji celów statutowych, przedszkole dysponuje:
a) salami zajęć dla poszczególnych oddziałów,
b) pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi,
c) kuchnią,
d) szatnią dla dzieci i personelu,
e) salą gimnastyczną.
7. Przedszkole posiada ogród przedszkolny z certyfikowanymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
8. Koszt pobytu dziecka w Przedszkolu ustala Rada Miasta Katowice odpowiednią Uchwałą.
9. Dzieci 6-letnie, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne korzystają z Przedszkola nieodpłatnie.
10. Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt dzieci przez 6 godzin dziennie tj. 8:00 – 14:00.
11. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych.

Rozdział 3.
Cele i zadania Przedszkola oraz sposoby ich realizacji
§ 4 Cele i zadania Przedszkola w szczególności
1. Przedszkole realizuje następujące cele i zadania wynikające z Ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Głównymi celami działalności Przedszkola jest:
a) szeroko rozumiane dobro dziecka,
b) realizacja podstawy programowej
c) realizacja celów edukacyjnych oraz opiekuńczych w poszanowaniu praw dziecka.
3. Przedszkole:
a) zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
b) zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny,
emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami
psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy i aktywności dziecka,
c) realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego zawierający wszystkie treści podstawy programowej w tym również treści wychowawcze
i profilaktyczne, dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola na podstawie opinii Rady Pedagogicznej,
d) zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
e) kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,
f) umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej etnicznej, językowej i religijnej poprzez organizowanie uroczystości przedszkolnych
i narodowych, eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkolnych oraz organizowanie spotkań, wyjść, wyjazdów, wycieczek w miarę możliwości organizacyjnych
g) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną
w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj niepełnosprawności,
h) przedszkole w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego, zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie
i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidulnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, w szczególności poprzez:
 realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu potrzebie kształcenia specjalnego,
 dostosowanie warunków zabawy i nauki do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne dzieci.
i) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
j) konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,
k) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania
i opieki,
l) zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasady: zaspokajania potrzeb dziecka, aktywności
i indywidualizacji.
4. Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci
w wieku 3-6 lat. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przyjęcia
do przedszkola dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
5. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego i dopuszczonego przez dyrektora przedszkola oraz
na podstawie programów własnych opracowanych przez nauczycieli Przedszkola. Dopuszczenie programu do użytku odbywa się na podstawie procedury wskazanej przez Dyrektora Przedszkola.
§ 5 Cel wychowania przedszkolnego i zadania Przedszkola w zakresie wychowania przedszkolnego
1. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową, jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej
do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość
do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
2. Dla realizacji celu wychowania przedszkolnego Przedszkole realizuje następujące zadania:
a) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju,
b) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
c) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
d) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
e) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
f) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
g) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków
i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
h) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
i) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
j) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
k) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
l) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
m) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
n) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
o) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
p) organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej,
q) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 6 Zadania Przedszkola
1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
a) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom w wieku 3-6 lat poprzez
 bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu
oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek będący odrębnym dokumentem,
 zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które
są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,
 zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela,
 stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
 stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
b) zapewnienie im edukacji zgodnej z obowiązującą podstawą programową oraz innymi przepisami prawa
c) rozwijanie potencjału i zainteresowań dzieci a także wychowanie w ścisłym kontakcie
i współpracy z ich rodzicami,
d) zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w budynku przedszkola jak i poza nim,
e) dostosowanie poziomu zajęć kierowanych i niekierowanych w tym szczególnie gier
i zabaw, w taki sposób, aby każde dziecko osiągało sukcesy na miarę swoich możliwości i rozwijało się zgodnie ze swoim potencjałem,
f) przekazywanie dzieciom fundamentalnych zasad i norm społecznych uznanych przez rodziców za istotne w wychowywaniu dzieci,
g) budowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych,
h) wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla każdego człowieka oraz siebie samego,
i) systematyczna diagnoza potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dzieci,
j) kształtowanie pewności siebie, samoświadomości i konsekwencji w działaniu,
k) rozpoznawanie barier utrudniających dzieciom funkcjonowanie i rozwój a także możliwości i potrzeb indywidualnych dzieci,
l) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole – osiągnięcie odpowiedniego poziomu gotowości do podjęcia nauki w szkole,
m) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym również opieki logopedycznej,
n) organizowanie różnorodnych działań we współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz innymi podmiotami w celu doskonalenia jakości procesów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz wzajemnego rozwoju,
o) wspieranie rodziców oraz nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, a w przypadku nauczycieli, doskonalenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
p) prowadzenie prorientacji zawodowej mającej na celu wstępne zapoznanie dzieci
z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
2. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rocznym przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.
3. Wobec rodziców Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka
oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) informuje o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki
i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,
c) promuje ochronę zdrowia.

§ 7 Sposoby i warunki realizacji celów i zadań
Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez zapewnienie następujących warunków:
1. Prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego, w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną,
2. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
3. Sprawowanie opieki nad dziećmi powierzone jest nauczycielkom, które odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć w Przedszkolu i w czasie zajęć organizowanych poza przedszkolem.
4. Przedszkole realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewnia:
a) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny (według potrzeb i możliwości) i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,
b) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 Ustawy,
c) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
d) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi,
e) przygotowanie dzieci do samodzielności na kolejnych etapach edukacji.
5. Organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka. Wykorzystywanie do tego każdej sytuacji i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane
i niekierowane,
6. Odpowiednia organizacja i planowanie - wszystkie doświadczenia dzieci płynące
z organizacji pracy Przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego; prowadzenie zajęć kierowanych, ale również zapewniania czasu na spokojne spożywanie posiłków, czasu przeznaczonego na odpoczynek i zapewnienie odpowiedniego charakteru tego odpoczynku, zapewnienie uroczystości przedszkolnych, wycieczek, jak również zajęć w zakresie i ubierania, rozbierania oraz innych czynności samoobsługowych; bardzo ważny nacisk kładziony
jest na samodzielną zabawę,
7. Poszanowanie typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku Przedszkola,
jak i na świeżym powietrzu,
8. Naturalna zabawa dzieci wiąże się w Przedszkolu z doskonaleniem motoryki
i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu
jest elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej; sytuacje wyjątkowe stanowią warunki pogodowe w tym szczególnie zanieczyszczenie powietrza, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie dziecka,
9. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci,
ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy; nauczyciele wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej,
10. Poprzez zabawę dzieci w Przedszkolu poznają alfabet liter drukowanych; zabawa
jest najczęściej występującym rozwiązaniem metodycznym, które ma sprzyjać rozwojowi aktywności poznawczej dzieci,
11. W Przedszkolu kładzie się szczególny nacisk na rozwijanie napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego,
12. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko może ale nie musi się uczyć czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji,
13. Nauczyciele diagnozują, rozpoznają potrzeby i możliwości psychofizyczne, czynniki środowiskowe, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach
oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia; jak również zaspokajając w czasie zajęć
i w ramach odrębnych form zindywidualizowane potrzeby dzieci,
14. Przedszkole jest również miejscem, w którym dziecko otrzymuje pomoc
w zrozumieniu szybko zmieniającego się otoczenia; dodatkowo Przedszkole
jest miejscem wspierającym procesy adaptacyjne dziecka do nowych warunków zaistniałych w jego życiu, otoczeniu,
15. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w Przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku
na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój,
16. Pobyt dzieci w Przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną,
17. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także
na rolę poznawania wielozmysłowego,
18. Przedszkole organizuje zajęcia o charakterze terapeutycznym – korekta wad postawy
19. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka
w sposób uzgodniony z rodzicami i Dyrektorem,
20. Nauczyciele zachęcają rodziców, a rodzice aktywnie się włączają do współpracy
w realizacji programu wychowania przedszkolnego,
21. Nauczyciele opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole – rozumianą jako analizę gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole wynikającą z prowadzonych przez nauczycieli obserwacji,
22. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno
być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy,
23. Przedszkole tworzy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym; nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi wykorzystuje naturalne sytuacje wynikające
ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty,
24. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola przedszkolnego, brane jest pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy,
25. Zagospodarowanie aranżacji przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego Przedszkole zagospodarowuje ją w sposób, który pozwoli dzieciom
na podejmowanie różnorodnych form działania m.in. poprzez zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań; jako stałe przyjmuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy; jako czasowe przyjmuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy Przedszkola lub decyzjami zespołów nauczycieli,
26. Dodatkowym elementem przestrzeni w Przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka),
jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jeśli zajdzie taka konieczność,
27. Estetyczna aranżacja wnętrz Przedszkola umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania,
28. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po
i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer,
29. Współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami m.in. w środowisku lokalnym ukierunkowana jest na wzrost efektów w zakresie osiągnięć dzieci zarówno
w obszarze edukacyjnym, jak również wychowawczym,
30. Organizacja uroczystości, imprez, zajęć otwartych, zajęć prowadzonych z udziałem rodziców innych specjalistów, wolontariuszy w różnych miejscach na terenie i poza terenem Przedszkola wspiera wielokierunkową aktywność dzieci i rozwój
we wszystkich sferach wskazanych w podstawie programowej,
31. Monitorowanie efektywności działań przez nauczycieli służy analizie, wyciąganiu wniosków i podnoszeniu jakości procesów edukacyjno-wychowawczych
oraz opiekuńczych przebiegających w Przedszkolu,
32. Systematycznie wdrażane są innowacje o charakterze programowym
lub metodycznym lub organizacyjnym mające na celu doskonalenie jakości procesów nauczania i uczenia się dzieci,

Dział II Zarządzanie Przedszkolem
Rozdział 1. Organy Przedszkola
§ 8 Organy Przedszkola
Organami Przedszkola są:
1. Dyrektor,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców.

§ 9 Dyrektor
1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem sprawującym nadzór pedagogiczny
i organem prowadzącym.
2. Dyrektor:
a) kieruje jej bieżącą działalnością,
b) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
c) reprezentuje Przedszkole na zewnątrz,
d) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu pracowników i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie:
a) pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Katowice;
b) obowiązujących przepisów prawa.
4. Dyrektor może organizować pracę Przedszkola w formie zarządzeń.
5. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy społecznego zastępcy, którego powołuje
i odwołuje po zaopiniowaniu przez organ prowadzący i Radę Pedagogiczną na podstawie obowiązujących przepisów.
6. Dyrektor w szczególności:
a) kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
 kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa oraz zapisów statutowych
 przeprowadza ewaluację wewnętrzną,
 wspomaga nauczycieli w doskonaleniu procesów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz wszelkich innych działaniach w tym również związanych
z awansem zawodowym, sprawuje nadzór nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadaje stopień nauczyciela kontraktowego,
 monitoruje w wyznaczonym przez siebie zakresie obszary działalności przedszkola,
 tworzy plan obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli,
 dokonuje oceny pracy nauczycieli,
 analizuje dokumentację przedszkola dotyczącą nauczania, wychowania i opieki,
 inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami,
 przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego minimum dwa razy w roku,
 wdraża wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
c) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola,
f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
h) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,
i) współpracuje z organami statutowymi Przedszkola rozstrzygając kwestie sporne
i konflikty w ramach swoich kompetencji,
j) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
k) egzekwuje przestrzeganie przez wychowanków i pracowników Przedszkola ustalonego w Przedszkolu porządku i bezpieczeństwa oraz dbanie o czystość
i estetykę Przedszkola,
l) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych w tym dotyczących organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności:
a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
b) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,
c) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola,
d) zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków,
e) organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy,
f) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenie BHP pracowników,
g) terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia,
h) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
i) zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków,
j) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników.
k) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego , który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
8. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:
a) zawiadamia, w formie zarządzeń, członków Rady Pedagogicznej o posiedzeniach na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem, egzekwuje ich obecność na zebraniach,
b) realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
c) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
d) ustala organizację pracy Przedszkola.
9. Dyrektor jest odpowiedzialny przede wszystkim za:
a) wysoką jakość procesów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
b) sprawne funkcjonowanie placówki,
c) zapewnienie nauczycielom warunków do realizacji zadań oraz systematycznego doskonalenia się,
d) sprawną komunikację z rodzicami,
e) systematyczne dbanie o wyposażenie Przedszkola,
f) umiejętne pozyskiwanie partnerów do współpracy z Przedszkolem,
g) zapewnienia warunki odpowiednie do rozwoju dzieci,
h) wykorzystuje wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
do podnoszenia jakości pracy Przedszkola,
i) podejmuje działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi Przedszkola,
j) w porozumieniu ze społecznością przedszkola ustala i nadzoruje przestrzeganie procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

§ 10 Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin
i harmonogram pracy na dany rok szkolny.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym półroczu, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
8. Zebrania Rady są protokołowane w sposób wskazany przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
9. Prawo do postanowień i wydawania opinii Rady Pedagogicznej wynika
z obowiązujących przepisów prawa.
10. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Przedszkolu.
11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
b) opracowanie i uchwalanie statutu oraz wprowadzanie w nim zmian,
c) decydowanie w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola,
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci,
f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
b) projekt planu finansowego Przedszkola,
c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
13. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały oraz wydaje opinie na mocy głosowania, przyjmując zasadę zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
14. Głosowanie odbywa się podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej.
15. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt 11 niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
16. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.
17. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej Przedszkola. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej
są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

§ 11 Rada Rodziców

1. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców i tryb wyboru rady oddziałów i Rady Rodziców określa regulamin uchwalony przez Radę Rodziców.
2. Rada Rodziców:
a) uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci,
b) może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
c) może występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania placówki
do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,
d) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności Przedszkola,
e) w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą: Dyrektor, nauczyciele i inne zaproszone osoby,
f) wyraża zgodę na wprowadzanie nowych treści wychowawczych do programów wychowania przedszkolnego wynikających z bieżących potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli,
g) wyraża zgodę na współpracę Przedszkola z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi w celu rozwijania u dzieci odpowiednich postaw, zachowań
i wdrażania ich w świat wartości.
3. Rada Rodziców opiniuje:
a) pracę nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego,
b) zestaw programów wychowania przedszkolnego,
c) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora,
d) program i harmonogram efektywności kształcenia i wychowania w przypadku, kiedy przedszkole otrzyma polecenie opracowania takiego programu,
e) w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

§ 12 Zasady współpracy organów Przedszkola
1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą:
a) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo
w Statucie Przedszkola,
b) zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą.
2. Zasady współpracy między organami:
a) współdziałanie wszystkich organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy Przedszkola,
b) organy współdziałają w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku,
c) każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji
i regulaminów tak, aby przede wszystkim gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji, zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola na temat planowanych działań
i podejmowanych decyzji, wymiana informacji następowała poprzez zapraszanie
na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych organów,
d) organy mogą spotkać się w każdej chwili w zależności od potrzeb,
e) wnioski i opinie poszczególnych organów kierowane do innego organu rozpatrywane są na najbliższym spotkaniu.
3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania
i kształcenia dzieci:
a) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielając rzetelnych informacji
na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju, a także dają wskazówki rodzicom, mające na celu wsparcie rodziny w wychowywaniu i edukacji dziecka,
b) Przedszkole organizuje zajęcia otwarte dla rodziców i z udziałem rodziców, zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne, warsztaty, wyjazdy, grupy wsparcia
w zależności od potrzeb,
c) współdziałanie organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie jakości pracy Przedszkola.
4. Współdziałanie Dyrektora i Rady Pedagogicznej z rodzicami odbywa się poprzez Radę Rodziców, jeżeli przepisy szczególne lub Statut nie stanowią inaczej.

Rozdział 2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Przedszkola
§ 13 Zasady ogólne

1. Każdy organ Przedszkola ma zapewnioną możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą
i niniejszym Statutem oraz własnym regulaminem.
2. Wszystkie organy współdziałają w sprawach wychowania dzieci oraz rozwiązywania problemów Przedszkola.
3. Organy Przedszkola uchwalają swój plan działania na dany rok szkolny do dnia
30 września danego roku szkolnego i przedstawiają pozostałym organom Przedszkola.
4. Organem koordynującym współpracę jest Dyrektor, który zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o planowanych i podejmowanych decyzjach i działaniach, a także rozstrzyga o sprawach spornych między poszczególnymi organami.
5. Jeżeli między organami Przedszkola wynikną kwestie sporne, Dyrektor kierując
się dobrem Przedszkola, pełni rolę mediatora i podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu.

§ 14 Postępowanie

W Przedszkolu obowiązuje następujący tryb rozstrzygania sporów między organami Przedszkola:
1. Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie Przedszkola.
2. Prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do Dyrektora zainteresowany organ na piśmie, po przedstawieniu prawomocnej uchwały swojego gremium.
3. W ciągu 14 dni Dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego przedstawicieli organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne.
4. Posiedzenie mediacyjne poprzedza rozmowa prowadzona przez Dyrektora
ze stronami, wyjaśniająca przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu.
5. Dyrektor jako mediator prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie mediacyjne jest protokołowane.
6. Dyrektor ma prawo powołania różnych zespołów konsultacyjnych, których celem
jest pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami konfliktu.
7. W razie braku kompromisu, Dyrektor rozstrzyga spór jednoosobowo, kierując
się zasadą obiektywizmu, dobrem Przedszkola.
8. Decyzja Dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna.
9. Spory pomiędzy Dyrektorem a innymi organami Przedszkola rozstrzyga,
w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący Przedszkole albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja Organów wspomnianych wyżej
jest ostateczna.

Dział III Organizacja pracy Przedszkola
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 15 Rok szkolny w Przedszkolu
1. Przedszkole organizuje pracę opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną w oparciu
o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Rok szkolny w Przedszkolu trwa od 01 września do 31 sierpnia.
3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z zastrzeżeniem punktu 4, 5 i 7.
4. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.
5. Przerwy w funkcjonowaniu przedszkola ze względów organizacyjnych ustala dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rodziców i wyrażeniu zgody przez organ prowadzący przedszkole.
6. W Przedszkolu obowiązuje miesięczna przerwa wakacyjna w miesiącu lipcu
lub sierpniu ustalone przez organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek dyrektora i Rady Rodziców.
7. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje Dyrektor
do wiadomości rodziców.
8. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora
i Rady Pedagogicznej. Przedszkole pracuje w godzinach 06.00-17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas pracy Przedszkola może ulec zmianie stosownie
do aktualnych potrzeb rodziców po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
9. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, w okresie przerw świątecznych i ferii zimowych, dopuszcza się możliwość ograniczenia liczby oddziałów oraz zmiany czasu pracy pozostałych.
10. Dziecko może przebywać w przedszkolu zgodnie z zapisami umowy zawartej
z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka a Dyrektorem przedszkola na dany rok szkolny.
§ 16 Rozkład zajęć w Przedszkolu
1. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku
i zatwierdzony przez organ prowadzący do 30 maja każdego roku.
2. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
3. Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków.
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem podstawy programowej oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.
5. Ramowe rozkłady, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 podaje się do wiadomości rodzicom dzieci oraz zamieszcza na stronie internetowej Przedszkola.
6. Podstawa programowa jest realizowana przez cały dzień pobytu dziecka
w Przedszkolu.
7. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut, za wyjątkiem zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, których czas trwa 45 min.
8. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii powinien wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
9. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zajęć dodatkowych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

§ 17 Oddziały Przedszkola
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia
i rodzaju niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach nie może przekroczyć 25.
3. Przedszkole jest wielooddziałowe.
4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.
5. W Przedszkolu wychowanków dzieli się na grupy według rocznika: 3-latki, 4-latki,
5-latki, 6-latki. W przypadku, gdy liczba dzieci nie pozwala na podział wg roczników, do grup przydziela się dzieci wg decyzji rady pedagogicznej, według daty urodzenia, według indywidualnych możliwości dzieci.
6. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności
od potrzeb i realizacji założeń programowych oraz możliwości organizacyjnych
i kwalifikacyjnych nauczycieli.
7. Dyrektor powierza każdy oddział opiece 1 lub 2 nauczycielom.
8. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
9. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje Dyrektor przedszkola.
10. W oddziale/oddziałach dzieci 3-4 letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.


Rozdział 2. Postanowienia szczegółowe
§ 18 Nauka Religii

1. W Przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców/prawnych opiekunów, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
2. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci w danej grupie.
3. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych
i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.
4. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
5. Zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.
6. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

§ 19 Wyżywienie i odpłatność w Przedszkolu
1. Placówka zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie.
2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala Dyrektor
w porozumieniu z organem prowadzącym w formie zarządzenia.
3. Koszty wyżywienia pokrywają rodzice dzieci.
4. Płatności dokonują rodzice do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane, indywidualne konto bankowe.
5. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy na ustalonych zasadach zgodnie
z zarządzeniem Dyrektora.
6. Odpłatność za wyżywienie może się zmieniać w zależności od aktualnych cen rynkowych.
7. Od opłaty za wyżywienie stosuje się odpisy z tytułu nieobecności dziecka
w przedszkolu za każdy dzień nieobecny.
8. Zwrot kosztów żywienia z tytułu nieobecności dziecka w placówce rozliczany jest
na koniec miesiąca i podlega finansowemu zwrotowi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
9. Zasady ustalania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu realizowane są na podstawie aktualnej uchwały Rady Miasta Katowice.
10. Koszty za każdą godzinę świadczeń wykraczających poza bezpłatne godziny w ciągu dnia określone przez organ prowadzący, pokrywane są przez rodziców.

§ 20 Indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
1. Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
3. Dyrektor ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym Przedszkole, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
4. Dyrektor zasięga opinii rodziców dziecka w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli Przedszkola, którym Dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego
są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa
w art. 2 pkt 7 Ustawy, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
8. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu
co najmniej 2 dni.
10. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny za zgodą organu prowadzącego Przedszkole.
11. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka Dyrektor może ustalić,
na wniosek rodziców dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko.
12. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka, integracji ze środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym.
13. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli
z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym z dziećmi
w oddziale przedszkolnym, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego -
z dziećmi w grupie.
14. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola Dyrektor organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym. Dyrektor
w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych.
15. Dzieci objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczą
w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
16. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej poprawie
i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola, Dyrektor zawiesza organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.
17. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie
do przedszkola, Dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie i organ prowadzący Przedszkole.
Przedszkolowo.pl logo