Statut przedszkola

STATUT OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2010 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami)

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły
(Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222)

4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2016r. poz.1379)

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz.U. 2012 r. poz.979z późn.zm)

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji(Dz.U. 2014, poz. 1170)

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U 2013, poz.532)

8. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r., poz. 357)

Statut Miejskiego Przedszkola Nr 27 im. Plastusia i Tosi w Katowicach

Spis treści:
Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Cele, zadania przedszkola
Rozdział III Organy przedszkola, ich kompetencje
Rozdział IVUchylony
Rozdział V Organizacja przedszkola
Rozdział VIPracownicy przedszkola, ich zadania
Rozdział VIIWychowankowie, prawa, obowiązki
Rozdział VIII Postanowienia końcowe
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

1. Miejskie Przedszkole Nr 27 im.Plastusia i Tosi zwane dalej „przedszkolem” jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Katowicach przy ulicy Ściegiennego 27
3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:Miejskie Przedszkole Nr 27
im.Plastusia i Tosi
ul. Ściegiennego 27
40 – 114 Katowice
tel.: 32 258-84-23
NIP 634-23-63-714
Regon : 2705542324. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Katowice.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

6. (uchylony)

7. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

1) Miasto Katowice
2) Rodziców, w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
3) Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

8. Przedszkole działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz.U.z 2015 r.,poz. 2156 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
2) Aktu założycielskiego
3) Niniejszego statutu.


ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

§ 2

9. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnia każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenie jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, które realizowane jest w godzinach od 8.00 do 14.00. Zgodnie z § 2 Zarządzenia Nr 2260/2014 Prezydenta Miasta Katowice z 2 września 2014 Urząd Miasta Katowice przyznał dodatkowo bezpłatną godzinę między 13.00 a 14.00. Realizacja podstawy programowej odbywają się między 8.00 a 13.00.

10. Cele wychowania przedszkolnego:

1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe.
3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
4) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne
w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
i intelektualnych.
6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcenie
do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
8) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
9) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
10) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
11) Przedszkole zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

11. Cele wychowania przedszkolnego są realizowane poprzez wspomaganie rozwoju,wychowywanie i kształcenie dzieci w następujących obszarach:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się
z dorosłym i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych
i w unikaniu zagrożeń;
12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
16) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;
17) wprowadzenie edukacji regionalnej.


12. Zadania przedszkola:

1) Właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową mające na celu troskę o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci.
2) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych; dokumentowanie tych obserwacji w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci; opracowanie działań wspomagających.
3) Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) w celu zgromadzenia informacji, które mogą pomóc:
 Rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka
do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,
 Nauczycielom przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,
 Pracownikom poradni psychologiczno- pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4) Zapewnienie opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w celu pomocy już na etapie przedszkola w korygowaniu
i eliminowaniu zaburzeń mowy. Włączenie rodziców w proces korygowania mowy.
5) Prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. W celu kształtowania świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu
i w domu; współpraca w tym zakresie z rodzicami, nauczycielami
i innymi pracownikami przedszkola.
6) Spójne oddziaływania wychowawcze mające na celu:
 systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznanie rodziców
z Podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka zalecanych tam wiadomości i umiejętności;
 informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci
i łagodzenie trudności, na jakie natrafiają;
 zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, wspólne organizowanie i udział w imprezach, uroczystościach, wycieczkach i innych wydarzeniach, których biorą udział dzieci.
7) Uwzględnianie w pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym w celu rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
8) Zaznajomienie nauczycieli z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej w celu poznanie właściwych wymagań i właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

13. Przedszkole udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez diagnozowanie i niwelowanie deficytów rozwojowych, prowadzenie przez psychologa i specjalistów pracy stymulacyjnej, wyrównawczej i korekcyjnej oraz organizowanie kontaktówz poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

14. Zadania przedszkola są dostosowane odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP.

15. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania
i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

16. Zadania swoje przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) Zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i zdrowym środowisku,
2) Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troski o zapewnienie równych szans, umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów
a) dostosowanie programu wychowania przedszkolnego w oparciu
o indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
3) Stwarzania warunków do rozwoju samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
4) Rozwijanie wrażliwości moralnej,
5) Kształtowania umiejętności obserwacji, ułatwiania rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym dla dziecka otoczeniu: przyrodniczym, społecznym, kulturowym, i technicznym,
6) Rozbudzania ciekawości poznawczej, zachęcania do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
7) Rozwijania wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
8) Zapewniania warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
9) Planowania działań dostarczających wiedzy nauczycielom, rodzicom, dzieciom na temat przestrzegania praw dziecka.


17. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu
oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:
1)każda grupa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek,
2)w grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba, jako pomoc nauczyciela,
3) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo innej osoby dorosłej (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
4) w trakcie zajęć dodatkowych dzieci niebiorące w nich udziału mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
5) dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć;
6)dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane
w przedszkolu są pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;
7) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
8) każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, zabawki i inne pomoce;
9) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
10) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy,
gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;
11) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach;
12) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
18. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

1) Opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice, prawni opiekunowie lub osoby pełnoletnie przez nich upoważnione, mogące przejąć odpowiedzialność prawną
za bezpieczeństwo dzieci.
2) Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą przejęcia
go przez nauczyciela w sali zajęć.
3) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie uprawnionej, której stan psychofizyczny wskazuje, iż powierzenie jej opiece dziecka w drodze z przedszkola mogłoby stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka.
4) Rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona, ograniczona, mogą odebrać dziecko tylko po okazaniu pisemnej zgody rodzica sprawującego władzę rodzicielską lub prawnego opiekuna dziecka.
5) W sytuacji gdy dziecko nie zostanie odebrane w godzinach pracy przedszkola nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem podejmując działania zgodnie z procedurą postępowania na wypadek pozostawienia dziecka w przedszkolu po godzinie 17:00 .

19. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe,
z uwzględnieniemw szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci na wniosek rodziców.
20. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
1) Rodziców, prawnych opiekunów dziecka
2) Nauczyciela w szczególności prowadzącego grupę, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne- za zgodą rodziców.

21. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu
w formie:
1) zajęć logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych, z obszaru terapii pedagogicznej – po zyskaniu pisemnej zgody rodzica na prowadzenie
z jego dzieckiem tych zajęć.
2) porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z udziałem specjalistów z zewnątrz i na zaproszenie rodziców i nauczycieli.

22. Przedszkole może ubezpieczać dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków zgodniez obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
ROZDZIAŁ III
Kompetencje organów przedszkola.

§ 3

23. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców

24. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

25. Kompetencje organów przedszkola:
1) Dyrektor przedszkola:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola oraz reprezentuje go na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
i pracowników obsługi i administracji,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny, opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
c) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
e) wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, powiadamiając o tym stosowne organy. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki
i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
g) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnianiem i zwalnianiem nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
h) występuje z wioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników,
i) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom
i innym pracownikom przedszkola,
j) prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
k) współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
l) współpracuje z rodzicami, radą pedagogiczną, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
m) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania ich oceny pracy wg zasad określonych w odrębnych przepisach,
n) organizuje i nadzoruje awans zawodowy nauczycieli zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
o) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia
do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.
p) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów),
q) organizuje powstanie rady przedszkola z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców,
r) powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie, której mieszka dziecko 6-cio letnie o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie,
s) podejmuje decyzję o skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego w przypadkach określonych w statucie,
t) koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im swobodne działanie zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi,
u) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie
z przepisami Kodeksu pracy, bhp i p.poż,
v) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola; podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora placówki po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
w) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opracowanie – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – przedszkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania i wychowania.
x) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora jego kompetencje delegowane są wskazanemu przez niego nauczycielowi w zakresie organizowania pracy przedszkola, organizowania ramowego rozkładu dnia oraz zabezpieczenia obiektu i majątku przedszkola.
y) dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
z) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
ź) przydziela nauczycielom stałe prace i zadania dodatkowe w ramach wynagrodzenia zasadniczego

2) Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w skład, którego wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
Rada Pedagogiczna:
a) opracowuje wewnętrzny regulamin działania, który określa
jej szczegółowe działania
b) zatwierdza plany pracy przedszkola
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacjii eksperymentów pedagogicznych
d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówce,
e) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
f) opracowuje i uchwala statut przedszkola, oraz dokonuje w nim zmian
g) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie placówce imienia
h) wybiera członków do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, komisji odwoławczej itp.
i) opiniuje organizację pracy placówki, projekt planu finansowego, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i wyróżnień oraz propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych prac i zajęć,
j) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym (opiniowanie spraw personalnych) w obecności, co najmniej połowy jej członków,
k) zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane,
l) Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste dzieci, rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
m) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. W takim przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku,
n) Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem,
o) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
p) do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki,
q) do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy opiniowanie: zestawu materiałów edukacyjnych obowiązujących w oddziałach przedszkolnych w danym roku szkolnym.

3) Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Jest społecznym organem przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
Rada Rodziców:
a) uchwala w oparciu o statut przedszkola regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzne struktury i tryb pracy Rady,
b) może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
c) wspiera działalność statutową placówki gromadząc fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady,
d) opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego,
e) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
f) może wystąpić z wnioskiem do dyrektora przedszkola o utworzenie rady przedszkola,
g) W przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności nauczania i wychowania,
h) opiniuje zestaw materiałów edukacyjnych obowiązujących w oddziałach przedszkolnych w danym roku szkolnym.

4) Wszystkie organy działające w przedszkolu zobowiązane są do wymiany informacji o podejmowanych decyzjach. Każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania, współdziałając ze sobą na zasadzie partnerstwa i przestrzegając prawa oświatowego. Osobą informującą oraz koordynującą współdziałanie poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola.

5) Spory między organami rozwiązywane są na drodze negocjacji. Jeżeli wypracowane rozwiązania nie są satysfakcjonujące dla zainteresowanej strony sporu, dyrektor może poprosić o rozwiązanie problemu organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny.
ROZDZIAŁ IV
(uchylony)

ROZDZIAŁ V
Organizacja przedszkola
§ 4

26. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

27. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

28. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową oraz programem wychowania w przedszkolu, dopuszczonym do użytku przez dyrektora odpowiednio na wniosek nauczycieli przedszkola, zgodnie z Procedurą dopuszczenia do użytku programów nauczania w Miejskim Przedszkolu nr 27.

29. Realizacja podstawy programowej w przedszkolu odbywa się w czasie
nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

30. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

31. Godziny realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym określa ramowy rozkład dnia poszczególnych oddziałów.

32. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

33. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej efektywności przyjmuje się zasadę powierzenia oddziału opiece 1 lub 2 nauczycielom przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

34. W grupach 2, 5 i 3-latków przysługuje jeden etat pomocy nauczycielki.

35. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.

36. Praca dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

37. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

38. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe

39. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi
1) z dziećmi w wieku 2, 5 – 4 lat - około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat - około 30 minut.

40. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zajęć dodatkowych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia (szczegółowe ustalenia określa umowa współpracy).


§ 5

41. Na terenie przedszkola organizowana jest nauka religii na życzenie rodziców.
1) Przedszkole organizuje lekcje religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków z danej grupy przedszkolnej. Dla mniejszej liczby wychowanków lekcje religii organizuje się w grupie między oddziałowej.
2) Jeżeli w przedszkolu na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu wychowanków organ prowadzący przedszkole w porozumieniu w właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupie między przedszkolnej lub w poza przedszkolnym punkcie katechetycznym.
3) Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.
4) Nauka religii w przedszkolu publicznym dla dzieci 5-letnich i 6-letnich odbywa się 1 raz w tygodniu w wymiarze 60 minut.
5) Dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
42. W godzinach podstawy programowej odbywają się zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych.§ 6

43. Przedszkole jest przedszkolem wielooddziałowym: liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100

44. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
2) Pomieszczenia administracyjno- gospodarcze,
3) Kuchnię,
4) Szatnię dla dzieci i personelu.
5) Salę zabaw

§ 7

45. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

46. Arkusz organizacji przedszkola określa:
1) Ilość oddziałów oraz czas ich pracy,
2) Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3) Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
§ 8

47. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.

1) Ramowy rozkład dnia ustala dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny.
2) Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 9

48. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych w porozumieniu z organem prowadzącym.

49. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.


50. Przedszkole jest czynne przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

51. Maksymalny dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

52. Dziecko może przebywać w przedszkolu do 10 godzin, z czego co najmniej 5 godzin dziennie przeznacza się na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8:00 do 14:00.

53. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, w okresie przerw świątecznych i ferii, dopuszcza się możliwość ograniczenia liczby oddziałów, oraz zmiany czasu pracy pozostałych.

54. Odpłatność za przedszkole:

1) Zasady ustalania opłat określa Rada Miasta Katowice.
2) Rodzice dzieci korzystający z usług przedszkola zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia oraz kosztów pozostałych świadczeń, zgodnie z umową zawartą z dyrektorem.
3) Istnieje możliwość korzystania z 1, 2, lub 3 posiłków.
4) Opłata wnoszona przez rodziców jest zwracana za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu
5) Z odpłatnego wyżywienia mogą korzystać także pracownicy przedszkola na zasadach określonych przez organ prowadzący.
6) Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

ROZDZIAŁ VI
Pracownicy przedszkola i ich zadania
§ 10

55. W przedszkolu zatrudnia się:


1) Dyrektora
2) Nauczycieli
3) Pracowników administracyjnych
4) Pracowników obsługi

56. Zasady wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.


57. Zakresy zadań pracowników przedszkola:

1)Zakres zadań dyrektora przedszkola szczegółowo określa § 3, ust.23 statutu
2)Do zadań nauczyciela należy:
1) przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawienie dyrektorowi informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
2) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
3) wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju;
4) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
5) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny,
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka;
6) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
7) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go
w sposób jak najbardziej efektywny;
8) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie możliwości, zdolności i potrzeb ogólnorozwojowych dzieci;
9) dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka), informowanie rodziców
o postępach dzieci;
10) systematyczne planowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi;
11) realizowanie zadań wynikających ze statutu przedszkola;
12) udział w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej;
13) aktywne uczestnictwo w WDN na terenie przedszkola oraz
w różnych formach doskonalenia poza jej terenem;
14) opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy;
15) ubieganie się o kolejne szczeble awansu zawodowego;
16) systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej;
17) dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej;
18) dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy;
19) podejmowanie działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka najbliższego środowiska;
20) współdziałanie ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej;
21) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami;
22) systematyczne kontrolowanie pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone
są zajęcia;
23) samodzielne usuwanie dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłoczne zgłoszenie zagrożenia dyrektorowi przedszkola;
24) kontrola obecności dzieci na zajęciach i niezwłoczne reagowanie na nagłą nieobecność;
25) promowanie przedszkola w środowisku lokalnym;
26) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
27) realizuje zalecenia wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.


3.Psycholog przedszkolny:
1) prowadzi badania diagnostyczne określające deficyty i ich przyczyny w zakresie:
2) zaburzeń rozwoju psychoruchowego
3) zaburzeń funkcji poznawczych
4) zaburzeń rozwoju emocjonalno-społecznego,
5) organizuje i prowadzi różne formy terapii psychologicznej dla dzieci wymagających udziału w zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych
6) prowadzi doradztwo psychologiczne dla nauczycieli i rodziców dzieci przedszkolnych, prowadzi różne formy pomocy wychowawczej o charakterze profilaktyki psychologicznej,
7) uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach
z rodzicami,
8) prowadzi dokumentację zgodnie z przepisami
9) współdziała z poradniami specjalistycznymi oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w zakresie opieki nad dzieckiem oraz doradztwa metodycznego,
10) wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy,
11) realizuje zalecenia wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
4.Logopeda
1) prowadzi badania diagnostyczne określające deficyt w zakresie rozwoju mowy,
2) organizuje i prowadzi różne formy terapii mowy dla dzieci przedszkolnych,
3) prowadzi doradztwo dla nauczycieli i rodziców,
4) współpracuje z rodzicami i nauczycielami w minimalizowaniu skutków zaburzeń mowy,
5) prowadzi różne formy pomocy o charakterze profilaktyki
6) uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami,
7) prowadzi dokumentację zgodnie z przepisami
8) współdziała z psychologiem przedszkolnym
9) wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy,
10) realizuje zalecenia wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.


5.Katecheta:
1) naucza religii na podstawie programu opracowanego
i zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne,
2) uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami,
3) prowadzi dokumentację zgodnie z przepisami
4) wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy.

6.Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej:
1) organizuje gimnastykę korekcyjną dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie ciała oraz z obniżoną sprawnością fizyczną,
2) prowadzi zajęcia w grupach w zależności od rodzaju schorzeń,
3) metody pracy i formy zajęć dostosowuje do możliwości, poziomu sprawności i stopnia zaawansowania odchyleń w prawidłowej budowie ciała,
4) prowadzi zajęcia w taki sposób, aby służyły korygowaniu wad postawy i poprawie ogólnego stanu zdrowia,
5) dostosowuje zajęcia do wieku rozwojowego dzieci,
6) uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami,
7) prowadzi dokumentację zgodnie z przepisami
8) wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy.

7.Samodzielny referent – wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno-finansowych w przedszkolu. Do jego obowiązków należy:
1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
2) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu (konserwacja i remonty),
3) zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt, oraz właściwe ich przechowywanie,
4) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,
5) prowadzenie bieżącej gospodarki materiałowej w przedszkolu,
6) sporządzanie jadłospisów,
7) sporządzanie codziennych raportów żywieniowych,
8) uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodziców, w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców,
9) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
10) wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy.

8.Kucharka zobowiązana jest:
1) uczestniczyć w planowaniu jadłospisów oraz przyrządzać punktualnie zdrowe i kaloryczne posiłki zgodnie z zaplanowaną wartością,
2) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór
w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,
3) prowadzić magazyn podręczny,
4) przestrzegać właściwego podziału pracy w kuchni i nadzorować jego wykonanie,
5) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny
i dbać o czystość urządzeń i pomieszczeń kuchennych,
6) przestrzegać zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, BHP i p.poż.
7) wykonywać próby żywieniowe zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej,
8) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w placówce.

9.Pomoc kuchenna zobowiązana jest:
1) pomagać kucharce w przygotowaniu posiłków,
2) utrzymywać czystość w kuchni, przyległych pomieszczeniach oraz w magazynie żywnościowym, przestrzegać zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i Ppoż.,
3) utrzymywać w stanie czystości i używalności powierzony sprzęt kuchenny i naczynia kuchenne,
4) myć i wyparzać naczynia stołowe,
5) pomagać w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze
i sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni,
6) doraźnie zastępować kucharkę w wypadku jej nieobecności
7) wykonywać inne czynności wynikające z organizacji pracy.10.Pomoc nauczycielki przedszkola zobowiązana jest:
1) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe, w stosunku do wychowanków, polecane przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
2) współuczestniczyć w organizowaniu zabaw, zajęć w sali
i ogrodzie, pomagać nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych oraz wystroju Sali,
3) utrzymywać w czystości pomoce dydaktyczne oraz przydzielone pomieszczenie przedszkolne,
4) przygotowywać leżaki i czuwać nad spokojnym snem dziecka,
5) przebierać pościel raz w miesiącu
6) wykonywać inne czynności wynikające z organizacji pracy.

11.Woźna oddziałowa zobowiązana jest:
1. utrzymywać w czystości sale zajęć, sanitariaty oraz inne przydzielone pomieszczenia,
2. utrzymywać w czystości zabawki
3. raz w miesiącu czyścić okna, stolarkę, lamperie, glazurę
w przydzielonych pomieszczeniach,
4. higienicznie podawać dzieciom posiłki oraz sprzątać po nich naczynia i pomieszczenia,
5. podawać dzieciom napoje w ciągu dnia,
6. utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt,
7. pomagać przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci wychodzących na spacer oraz towarzyszyć nauczycielce we wszystkich wyjściach dzieci poza teren przedszkola oraz przy ćwiczeniach gimnastycznych,
8. pomagać przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
9. prać firanki, prać i maglować bieliznę pościelową i ręczniki,
10. pełnić dyżur w szatni w czasie schodzenia się i rozchodzenia dzieci,
11. przestrzegać zaleceń Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
12. odpowiednio zabezpieczać przed dziećmi produkty i środki chemiczne przeznaczone do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,
13. doprowadzać wszystkie pomieszczenia do używalności po remontach,
14. wykonywać inne czynności wynikające z organizacji pracy.


12.Rzemieślnik zobowiązany jest:
1) dbać o stan techniczny urządzeń i sprzętu znajdującego się w przedszkolu,
2) dokonywać bieżących napraw urządzeń i sprzętu,
3) instruować pracowników przedszkola w zakresie sposobu używania sprzętu i urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania jego zniszczeniu,
4) utrzymywać czystość na powierzonym odcinku,
5) wykonywać inne czynności wynikające z organizacji pracy.


13. Uchylony.


58. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
1) przestrzegania dyscypliny pracy, obowiązujących wewnętrznych regulaminów oraz przepisów BHP i ppoż.,
2) przestrzegania terminów okresowych badań lekarskich oraz ważności pracowniczych książeczek zdrowia,

59. Szczegółowy przydział i zakres czynności służbowych dla każdego pracownika zawiera teczka akt osobowych.

60. Każdy pracownik przedszkola powinien:
1) Natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje
lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa
2) Zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie przyczyny pobytu na terenie placówki, zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
3) Niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamię przestępstwa
lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka.
61. Szczegółowy przydział i zakres czynności służbowych dla każdego pracownika zawiera teczka akt osobowychROZDZIAŁ VII
Wychowankowie, prawa , obowiązki i rekrutacja

§ 11

62. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

63. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2, 5 roku.


64. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.
65. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
66. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
67. Dzieciom 6- letnim realizującym obowiązek rocznego przygotowania niemogącym uczęszczać do przedszkola, placówka może zapewnić, za zgodą organy prowadzącego i na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, nauczanie indywidualne
a) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 9 lat.
§ 12

68. Rekrutacja dzieci odbywa się w formie elektronicznej w oparciu o zasadę powszechności dostępności, o jednolite zasady przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice
69. Rekrutacja prowadzona jest według harmonogramu i terminarza ustalonego przez organ prowadzący i ma charakter elektroniczny
70. W przypadku mniejszej ilości dzieci niż miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor na zasadzie powszechnej dostępności

71. Uchylony

72. Terminarz i zasady rekrutacji na dany rok szkolny jest wywieszony w miejscu ogólnodostępnym dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.

73. Szczegółowe zasady naboru zawarte są W procedurze Rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 27 im. Plastusia i Tosi w Katowicach
§ 13

74. Dzieci mają zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
75. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) poszanowania jego godności osobistej;
3) życzliwego i podmiotowego traktowania;
4) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
5) akceptacji jego osoby;
6) prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole;
7) korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie przedszkola.


76. Rodzic ma prawo do:
1) znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale;
2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
3) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.§ 14

77. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka;
2) poszanowania mienia w przedszkolu;
3) stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.

78. Do podstawowych obowiązków rodzica należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) podejmowanie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu działań mających na celu ujednolicenie podejmowanych wobec dziecka oddziaływań;
3) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
7) przestrzeganie zasady, że do przedszkola uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe;
8) natychmiastowy odbiór dziecka z przedszkola w razie zgłoszenia telefonicznego o jego niedyspozycji;
9) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych dla rodziców na terenie przedszkola.

79. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) usprawiedliwiania nieobecności dziecka na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w przedszkolu. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% jest uważana za niespełnianie obowiązku przedszkolnego;
4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
5) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku.§ 15

80. Dziecko może być skreślone z listy w wypadku:
1) niedopełnienia przez rodziców formalności płatniczych;
2) gdy zagraża bezpieczeństwu innych wychowanków (po uprzednim zasięgnięciu opinii psychologa w porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.


ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 16


81. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

82. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

83. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

84. Statut jest dostępny w kancelarii dyrektora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

85. Uchwalenie statutu następuje uchwałą Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej składu. W tym samym trybie dokonuje się zmian w statucie.

86. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

87. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut z dnia 1 grudnia 2015 roku

88. Dyrektor przedszkola opracowuje ujednolicony tekst statutu po każdej nowelizacji.

89. Do zapewnienia znajomości statutu ustala się jego wyłożenie w kancelarii dyrektora z prawem wglądu dla wszystkich zainteresowanych

90. Statut wchodzi w życie z dniem 13września 2016 roku
Statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Katowicach w dniu 12 września 2016 roku.


Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 4 /2016
Rady Pedagogicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 27
im.Plastusia i Tosi
w Katowicach
z dnia 12.09.2016STATUT
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 27
im. PLASTUSIA I TOSI
W KATOWICACH

(tekst ujednolicony)

Przedszkolowo.pl logo