Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Bardzo ważna informacja

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ….
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 27 im. Plastusia i Tosi
w Katowicach


Procedura dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania korona wirusa obowiązująca w Miejskim Przedszkolu Nr 27 im. Plastusia i Tosi w Katowicach od dnia 25.05.2020 na czas trwania epidemii COVID-19
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 781), wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

1. Od 25.05.2020 r. placówka pełni funkcje opiekuńcze dla dzieci rodziców, którzy muszą powrócić do pracy. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola będą miały dzieci, których rodzice są zatrudnieni w służbach medycznych (lekarz, pielęgniarka), służbach mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zezwala się na przyjęcie dzieci rodziców innych zawodów w miarę wolnych miejsc w przedszkolu, po uprzednim przedłożeniu oświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców, braku możliwości wykonywania obowiązków służbowych zdalnie i nie korzystaniu przez żadnego z nich z zasiłku opiekuńczego przysługującego na dziecko do lat 8 - wg załącznika nr 1. Procedury obowiązują aż do odwołania stanu epidemii w Polsce.

2. Rodzic wyrażający chęć powrotu dziecka do przedszkola zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z pracownikami placówki.

3. W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, rodzic/prawny opiekun dostarcza podpisany przez obojga rodziców zestaw oświadczeń - wg załącznika nr 2.

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola nie wchodzą do przedszkola. Dziecko jest odbierane w drzwiach wejściowych przez pracownika przedszkola, jest mu mierzona temperatura. Po tej czynności, rodzic dziecka może odejść spod drzwi wejściowych przedszkola. Jeśli z jakichś bardzo ważnych przyczyn, rodzic dziecka musi wejść na teren przedszkola, musi zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci wynoszący min. 2 metry, bezwzględnie dezynfekować ręce, a także mieć zasłonięty nos i usta oraz założone rękawiczki jednorazowe.

5. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez żadnych objawów chorobowych, czy objawów sugerujących chorobę zakaźną.

6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.

7. Dzieci mogą być przyprowadzane lub odbierane przez osoby upoważnione. Obowiązują je te same procedury, które dotyczą rodziców.

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

9. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.

10. Na terenie przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.

11. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po wejściu na teren przedszkola, a także kontrolę temperatury dziecka w razie konieczności w ciągu dnia, podczas jego pobytu w przedszkolu.

II. Procedura organizacji opieki w przedszkolu:

1. Po przyjściu dziecka do przedszkola należy zmierzyć mu temperaturę.

2. Jeżeli dziecko ma temperaturę ciała powyżej 37ºC nie może zostać przyjęte do przedszkola.

3. W grupie wg wytycznych GIS-u może przebywać maksymalnie 12 dzieci oraz 1 nauczyciel.
W szczególnych sytuacjach organ prowadzący może wyrazić zgodę na przebywanie 14 dzieci. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących. Powierzchnia sal w przedszkolu: „Misie” 55 m2, „Krasnale” 55 m2, „Sówki” 54 m2, „Plastusie” 78 m2.

4. Dzieci przebywają tylko w stałej sali zajęć. Wszystkie dzieci schodzą się najpóźniej do godz. 8.30. Dzieci z poszczególnych grup rozchodzą się zgodnie z harmonogramem pracy grupy.

5. Organizacja pracy grup może ulec zmianie ze względu na ilość personelu oraz ilości dzieci w placówce.

6. Po wejściu do sali każde dziecko myje ręce. W czasie stanu epidemii dzieci nie myją zębów w przedszkolu.

7. Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki/dywany/firany/wszelkie przedmioty
i zabawki trudne w codziennej dezynfekcji.

8. Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

9. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

10. Należy dokumentować wszelkie prace porządkowe (dezynfekujące), ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń do przygotowywania posiłków, toalet itd. - wg karty z załącznika nr 3. Czynności te mają być wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.

11. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup. Każda z grup wychodzi do ogrodu w wyznaczonej porze, tak, aby nie mieć kontaktu z innymi grupami.

12. Piaskownica na placu zabaw jest zamknięta.

13. Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść poza teren przedszkola.

14. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel przedszkola korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek/przyłbic i wg potrzeb fartuchów ochronnych.

15. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.

16. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

17. Realizowanie podstawy programowej w dalszym ciągu odbywać się będzie w formie zdalnej.

III. Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków:

1. Poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCP przedszkola zaleca się, aby na terenie kuchni oraz zmywalni osoby tam pracujące zachowywały dystans 1,5 m.

2. Produkty zakupione do przygotowania posiłków należy bezwzględnie dezynfekować (dotyczy także opakowań).

3. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są
w maseczce ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.

4. Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarko- wyparzarce.

5. Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.

6. Po każdym posiłku należy zdezynfekować stoliki i krzesełka dzieci.

7. Do podawania wody źródlanej używane są kubeczki jednorazowe.

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu przedszkola w tym zachorowania na COVID-19:

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka nie mogą przyjść do przedszkola. Mają skontaktować się telefonicznie z przedszkolem oraz ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

2. Rodzice są zobowiązani do regularnego przypominania dziecku o zasadach higieny
i zachowywania dystansu.

3. W przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji są zobligowani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy odizolować teren przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Wszystkie osoby (dzieci, personel, rodzice) zastają objęte kwarantanną i pozostają w izolacji domowej. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno -epidemiologicznej.

6. W określonym miejscu umieszczono niezbędne numery telefonów, w tym powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej i służb medycznych.

7. Procedura wchodzi w życie z dniem 25.05.2020 r.


Załączniki:
  1. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu.
  2. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów związane ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.
  3. Karta kontroli dezynfekcji.

Pliki do pobrania:
Komunikat 2020-05-20, 13:05 | autor: Anna Bielaś
Przedszkolowo.pl logo