Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

UCHWAŁA NR XXXVIII/764/17
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych
pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, ze zm.), art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 i art. 369 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie
art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§1. Ustalić kryteria oraz przyznać każdemu kryterium określoną wartość punktową, brane pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:
1) dziecko, objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo dziecko z odroczonym
obowiązkiem szkolnym – 64 pkt;
2) dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu (z wyłączeniem
dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) – 32 pkt;
3) dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola
wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu – 16 pkt;
4) dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się
również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt;
5) dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się
rekrutacja – 4 pkt;
6) dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub rodzica
bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy oraz
dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt.
§2. Określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:
1) dla kryterium określonego w pkt. 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego, a w
przypadku odroczenia, kopia decyzji dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej o odroczeniu od
realizacji obowiązku szkolnego;
2) dla kryterium określonego w pkt. 2 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
3) dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa
lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we
wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;
4) dla kryterium określonego w pkt. 4 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu
studiów w systemie stacjonarnym;
5) dla kryterium określonego w pkt. 5 – zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko
uczęszczało do żłobka;
6) dla kryterium określonego w pkt. 6 – oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym
o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie
PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.
Id: 937B4487-D082-4F9F-8714-CEA4B813580B. Podpisany Strona 1
§3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice
Krystyna Siejna
Id: 937B4487-
Komunikat 2017-04-14, 09:10 | autor: Anna Bielaś
Przedszkolowo.pl logo