Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci


PROCEDURA
PRZYPROWADZANIA
I ODBIERANIA
DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 27 im.PLASTUSIA I TOSI
W KATOWICACH

1. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

2.Rodzice i opiekunowie prawni dzieci są zapoznawani z procedurą na pierwszych, grupowych zebraniach organizacyjnych, we wrześniu, w danym roku szkolnym.

3.Cele procedury:
Zapewnienie bezpiecznych warunków przyprowadzania, przebywania i odbioru dziecka z przedszkola.

4. Zakres procedury:
Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

5. Definicja przedmiotu procedury:
Odebranie dziecka z przedszkola - osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej w przedszkolu i poinformowanie nauczycielki lub woźnej o chęci odebrania dziecka z przedszkola.

6. Kogo dotyczy procedura?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, nauczycielki oraz inni pracownicy przedszkola (woźne).

7. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:
Rodzice (prawni opiekunowie):
a. przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
b. upoważniają (pisemnie!!!) inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola - załączniku nr
c. odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy,

Nauczycielki i woźne:
d. przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby(woźne przekazują upoważnienie nauczycielce danej grupy) i zostaje ono umieszczone w segregatorze „Upoważnienia do odbioru dziecka rok szk. …..
e. w nagłych lub jednorazowych przypadkach rodzice mogą pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka na piśmie ,które powinno zawierać dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka( data, imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, podpis rodzica), upoważnienie przekazują nauczycielce grupy, a ta(w razie konieczności) nauczycielce zamykającej przedszkole
f. odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,
g. w razie konieczności sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.

Opis pracy:
a. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00 - 8:15 – zgodnie z godzinami obowiązującymi w podpisanych umowach; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie!!
b. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00 - zgodnie z godzinami obowiązującymi w podpisanych umowach.
c. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub woźnej okazać go.
d. Nauczycielka (woźna) może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).
e. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
f. Dziecko nie może być wydane na telefoniczną prośbę rodzica lub innej osoby.
g. W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 17.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
h. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka i woźna oczekują z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 18.00) powiadamiając o zaistniałym fakcie dyrektora placówki;
i. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (Komisariat II, ul. Iłłakowiczówny 2; tel. 32 258-82-31).
j. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe (kopia sentencji sądu).

8. Z dniem 12.06.2019 traci moc Procedura Przyprowadzania i Odbierania Dzieci z Przedszkola

9. Procedura Przyprowadzania i Odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 27 im.Plastusia i Tosi w Katowicach zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi wchodzi w życie z dniem podpisania 13.06.2019
Przedszkolowo.pl logo