Procedura przydziału dzieci do grup

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 7/2014
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 27
im. Plastusia i Tosi w Katowicach

Procedura przydziału dzieci do grup w Miejskim Przedszkolu Nr 27
im. Plastusia i Tosi w Katowicach

PODSTAWA PRAWNA:
art. 42 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r . Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Zapisy do przedszkola prowadzone są w formie elektronicznej w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna wg harmonogramu i procedury rekrutacji. Dopuszcza się możliwość dodatkowych zapisów w miarę wolnych miejsc w ciągu całego roku szkolnego.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat i uczęszczają aż do rozpoczęcia nauki szkolnej, nie dłużej jednak niż do 10 roku życia.
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Rekrutacyjna i dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
5. Przydział dzieci do poszczególnych grup warunkowany jest wiekiem dziecka, poziomem funkcjonowania społecznego oraz indywidualnymi potrzebami dzieci, które określają członkowie Rady Pedagogicznej.
6. Jeżeli w wyniku rekrutacji elektronicznej nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo.
7. Do poszczególnych grup przydziela się dzieci na podstawie daty urodzenia.
8. W przypadku, kiedy dwoje lub więcej dzieci osiągnęło ten sam wiek, lecz z powodu ograniczenia liczebnego grup (25 dzieci) nie mogą zostać przydzielone do tej samej grupy, o przydziale w każdym indywidualnym przypadku decyduje Rada Pedagogiczna, mając na uwadze zawsze dobro dziecka.
9. Decydującym kryterium będzie w/w przypadku poziom funkcjonowania społecznego dziecka i stopień samodzielności, a ponadto miesiąc urodzenia dziecka.
10. Listy dzieci z podziałem na grupy ogłaszane są rodzicom/opiekunom prawnym dzieci, do dnia 31 sierpnia każdego roku na tablicy informacyjnej w przedszkolu.
11. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katowice; 04.03.2014 r.
Przedszkolowo.pl logo