Procedura przydziału dzieci do grup

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 7/2014
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 27
im. Plastusia i Tosi w Katowicach

Procedura przydziału dzieci
do grup
w Miejskim Przedszkolu Nr 27
im. Plastusia i Tosi
w KatowicachPODSTAWA PRAWNA:
art. 42 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Zapisy do przedszkola prowadzone są w formie elektronicznej w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna
wg harmonogramu i procedury rekrutacji. Dopuszcza się możliwość dodatkowych zapisów w miarę wolnych miejsc w ciągu całego roku szkolnego.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat i uczęszczają aż do rozpoczęcia nauki szkolnej, nie dłużej jednak niż do 10 roku życia.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Rekrutacyjna i dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
5. Dzieci które uczęszczają do danej grupy wiekowej, przechodzą na kolejny rok szkolny ze swoimi nauczycielkami – jeżeli nie ma takiej możliwości stosuje się kryterium:
• przydział dzieci do poszczególnych grup warunkowany jest wiekiem dziecka, poziomem funkcjonowania społecznego oraz indywidualnymi potrzebami dzieci, które określają członkowie Rady Pedagogicznej
6. Jeżeli w wyniku rekrutacji elektronicznej nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo.
7. Do poszczególnych grup przydziela się dzieci na podstawie daty urodzenia.
8. W przypadku, kiedy dwoje lub więcej dzieci osiągnęło ten sam wiek, lecz z powodu ograniczenia liczebnego grup (25 dzieci) nie mogą zostać przydzielone do tej samej grupy, o przydziale w każdym indywidualnym przypadku decyduje Rada Pedagogiczna , mając na uwadze zawsze dobro dziecka.
9. Decydującym kryterium będzie w/w przypadku poziom funkcjonowania społecznego dziecka i stopień samodzielności, a ponadto miesiąc urodzenia dziecka.
10. Listy dzieci z podziałem na grupy ogłaszane są rodzicom/opiekunom prawnym dzieci,
do dnia 31 sierpnia każdego roku na tablicy informacyjnej w przedszkolu.
11. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.


Katowice; 04.03.2014r.
Przedszkolowo.pl logo