Procedura postępowania z dzieckiem chorym

Załącznik
do Zarządzenia nr 2 /2014
Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27
im. Plastusia i Tosi w Katowicach
z dnia 03.02.2014 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA
Z DZIECKIEM CHORYM
OBOWIĄZUJĄCA
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 27
im. Plastusia i Tosi
W KATOWICACH

Na podstawie art.5, ust.7, pkt 1 oraz art. 1, ust.1, pkt 10 ustawy z 07.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 2 ust.1, pkt 4 rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624, z póź. zm.) w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków Miejskiego Przedszkola Nr 27 im. Plastusia i Tosi w Katowicach, wprowadza się co następuje:
1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
2. W sytuacji przyprowadzenia przez rodzica (prawnego opiekuna) dziecka chorego do przedszkola, nauczycielka może nie przyjąć dziecka do grupy.
Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat choroby (np. alergie pokarmowe, schorzenia wziewne, choroby serca itp.). Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do nauczyciela grupy.
4. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.
5. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzic omawia z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka, do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając dziecku w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.
6. W przypadku kataru lub kaszlu lub innych oznak chorobowych, rodzic jest zobowiązany dostarczyć nauczycielce zaświadczenie od lekarza, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.
7. Rodzic (prawny opiekun) w formie oświadczenia wyraża zgodę na powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.
8. Rodzic powinien dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu choroby dziecka.
9. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka nauczyciel powiadamia Dyrektora przedszkola, pogotowie ratunkowe i rodziców dziecka.
10. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej co najmniej tygodniowa nieobecnością z powodu choroby w tym choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
11. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy objawy wskazujące na stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, wymaga fachowej opieki lub naraża inne dzieci na zarażenia, wówczas powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.
12. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych
13. Zapisując dziecko do przedszkola rodzic zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do przedszkola.
14. Dziecko przyprowadzone do przedszkola, traktowane jest jako zdrowe i uczestniczy we wszystkich formach zajęć w tym spacerach i wycieczkach.
15. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
17. Z procedurą POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM zostaną zapoznani rodzice/ opiekunowie prawni. Potwierdzenie stanowi lista podpisów rodziców.

Procedura obowiązuje od dnia 03 lutego 2014 r.
Przedszkolowo.pl logo