Procedura i kryteria rekrutacji dzieci 2020/2021

PROCEDURA

REKRUTACJI DZIECI
do Miejskiego Przedszkola Nr 27
im. Plastusia i Tosi
w Katowicach
na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
§ 1
1. Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i jednolite zasady przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
4. Dziecko, któremu na wniosek rodziców Dyrektor publicznej szkoły podstawowej
w obwodzie której dziecko mieszka, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny, kontynuuje na wniosek rodziców przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.
§ 2
1. Postępowanie rekrutacyjne do Miejskiego Przedszkola Nr 27 im. Plastusia i Tosi, przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica. Wniosek składa się
do Dyrektora Przedszkola wraz z wymaganą dokumentacją, w sekretariacie budynku przedszkola przy ul. Ściegiennego 27.
3. Rodzice dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 27 im. Plastusia i Tosi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni w terminie określonym
w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice
4. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się w formie elektronicznej zgodnie
z harmonogramem.
5. Harmonogram i zasady rekrutacji na dany rok szkolny jest wywieszany w miejscu ogólnodostępnym dla rodziców.


§ 3
1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Dyrektor zarządzeniem powołuje Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.
2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) sporządzenie listy kandydatów w kolejności alfabetycznej, którzy złożyli wniosek;
2) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach;
3) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom;
4) wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych
i nieprzyjętych wraz z najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy zawierają datę i podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej;
5) wywieszenie informacji o liczbie wolnych miejsc po rekrutacji;
6) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera datę posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu oraz informacje
o dokonanych czynnościach.
§ 4
1. Aby zapisać dziecko do wybranego przedszkola należy założyć konto oraz zalogować się w elektronicznym systemie rekrutacji, a następnie wypełnić formularz zgłoszenia dziecka, postępując zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
2. Formularz wprowadzony przez rodzica zostaje w systemie oznaczony, jako ten który bierze udział w rekrutacji dopiero w momencie, kiedy rodzic przyniesie do placówki podpisaną jego papierową wersję, a członek komisji potwierdzi go w systemie.
3. W dniu ustalonym przez organ prowadzący następuje zamknięcie systemu,
a następnie weryfikacja wniosków i automatyczny przydział dziecka do jednego
z wybranych przedszkoli.
4. Rodzice zobowiązani są w wyznaczonym terminie do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli następuje w budynku przedszkola, poprzez złożenie podpisu rodzica na liście zakwalifikowanych.
5. Po zakończonej wstępnej rekrutacji, w elektronicznym systemie rekrutacji, zostaje udostępniony rodzicom wykaz wolnych miejsc w przedszkolach.
6. Rekrutacja uzupełniająca trwa zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej w trakcie roku szkolnego przyjmuje się dzieci zgodnie z procedurą przydziału dzieci do grup. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Dyrektor.
§ 5
1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola,
w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia mogą złożyć odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Zespołu.
5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania rozpatruje odwołanie i powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.
6. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 6
1. Ilekroć w procedurze mowa o „rodzicach” – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
2. Ilekroć w procedurze mowa o „wielodzietności rodziny”, należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
3. Ilekroć w procedurze mowa „samotnym wychowywaniu dziecka”, należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Przedszkolowo.pl logo