Procedura i kryteria rekrutacji dzieci

Załącznik
do Zarządzenia nr 6/2014
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 27
im. Plastusia i Tosi w Katowicach
z dnia 04.03.2014 r.

PROCEDURA I KRYTERIA REKRUTACJI DZIECI do Miejskiego Przedszkola nr 27
im. Plastusia i Tosi w Katowicach


Podstawy prawne:
1. Ustawa dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2014r, poz.7
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U z 2013 poz. 827
3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r, (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

§ 1
1. Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i jednolite zasady przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

§ 2
1. Postępowanie rekrutacyjne do Miejskiego Przedszkola Nr 27 im. Plastusia i Tosi w Katowicach przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica. Wniosek składa się
do dyrektora przedszkola wraz z wymaganą dokumentacją.
3. Rodzice dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 27 im. Plastusia i Tosi w Katowicach corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
4. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się w formie elektronicznej, co roku zgodnie
z harmonogramem.
5. Harmonogram i zasady rekrutacji na dany rok szkolny jest wywieszany w miejscu ogólnodostępnym dla rodziców: tablica informacyjna.

§ 3
1. Do przedszkola przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych
na obszarze miasta Katowice.
2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez dyrektora przedszkola we współpracy z organem prowadzący:
1) dziecko, którego oboje rodzice pracują/ studiują w systemie studiów dziennych. Dotyczy to wnioskodawców, którzy nie zaznaczyli powyżej kryterium „samotne wychowywanie kandydata”
2) dziecko rodzica objętego opieką MOPS lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w PUP, aktywnie poszukującego pracy, na podstawie oświadczenia rodzica
3) dziecko, które w roku rekrutacji tj. do dnia 31.12.2014r. ukończy 4 lata
4) dziecko, zgłaszane do przedszkola jako jedno z bliźniąt
5) dziecko, którego starsze rodzeństwo będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego na I miejscu.
6) dziecko, które w roku rekrutacji tj. do dnia 31.12.2014r. ukończy 3 lata
6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Katowic mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.
7. Jeśli w przedszkolu pozostaje ostatnie wolne miejsce, a liczba kandydatów na to miejsce, mających te samą liczbę punktów, jest większa niż 1, wówczas wybór kandydata odbywa się w drodze losowania dokonywanego z wykorzystaniem systemu informatycznego.

§ 4
1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor przedszkola powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i udostępnienie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia
2) ustalenie i wywieszenia na tablicy ogłoszeń w przedszkolu listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych wraz z najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz
z adnotacją wskazującą datę wywieszenia, opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji
3) wywieszenie w/w list na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w § 2 ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta Miasta Katowice o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

§ 5
1. Aby zapisać dziecko do wybranego przedszkola należy założyć konto oraz zalogować się w elektronicznym systemie rekrutacji, a następnie wypełnić formularz zgłoszenia dziecka, postępując zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
2. Podania mogą być wprowadzane przez rodziców w części publicznej systemu lub bezpośrednio przez członka komisji rekrutacyjnej, po uprzednim wypełnieniu papierowej wersji formularza przez rodzica – wersja papierowa formularza dostępna jest
w przedszkolu.
3. Formularz wprowadzony przez rodzica zostaje w systemie oznaczony, jako ten który bierze udział w rekrutacji dopiero w momencie, kiedy rodzic przyniesie do placówki podpisaną jego papierową wersję, a członek komisji rekrutacyjnej przedszkola potwierdzi go w systemie.
4. W dniu ustalonym przez organ prowadzący następuje zamknięcie systemu, a następnie weryfikacja wniosków i automatyczny przydział dziecka do jednego z wybranych przedszkoli.
5. Rodzice zobowiązani są w wyznaczonym terminie do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli przez Rodziców może być ustne.
6. Po zakończonej wstępnej rekrutacji, w elektronicznym systemie rekrutacji, zostaje udostępniony rodzicom (prawnym opiekunom) wykaz wolnych miejsc w przedszkolach.
7. Po przeprowadzeniu rekrutacji wstępnej, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, trwa rekrutacja uzupełniająca do 31.08.2014 r.
8. W rekrutacji uzupełniającej komisja rekrutacyjna przyjmuje dzieci na wolne miejsca w naborze uzupełniającym, odbywa się to na bieżąco, bez zbędnej zwłoki.
9. W trakcie trwania roku szkolnego, a po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, przyjmowanie dzieci z listy rezerwowej przebiega zgodnie z zasadami obowiązującej w przedszkolu Procedury przydziału dzieci do grup. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.

§ 6
Tryb odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej określają przepisy Ustawy dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz harmonogram rekrutacji.

§ 7
1. Ilekroć w procedurze mowa o „rodzicach” – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
2. Ilekroć w procedurze mowa o wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
3. Ilekroć w procedurze mowa „samotnym wychowywaniu dziecka” – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

§ 8
Procedura zostaje wprowadzona z dniem 04.03.2014 r.
Traci moc procedura z dnia 14.03.2013 r.

Przedszkolowo.pl logo