Procedura: choroba lub wypadek dziecka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27
im. Plastusia i Tosi w Katowicach
z dnia 10.01.2014r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU CHOROBY
LUB
WYPADKU DZIECKA
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 27
im. Plastusia i Tosi
W KATOWICACH

1. Każdy nauczyciel i pracownik przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów psychofizycznych u dziecka przebywającego w przedszkolu, jak również w razie wypadku na terenie przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym winien natychmiast powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

2. W rozmowie telefonicznej z rodzicami należy udzielić informacji o niepokojących objawach chorobowych bądź okolicznościach wypadku, czasie ich powstania oraz formach dotychczas udzielonej pomocy.

3. O zaistniałym fakcie należy niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki, również poza jego godzinami urzędowania w miejscu pracy lub nauczyciela zastępującego dyrektora w razie jego nieobecności.

4. W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia dziecka dyrektor lub nauczyciel opiekujący się grupą wzywa pogotowie ratunkowe. Do czasu jego przybycia, dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.

5. Do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy, w której dziecko przebywa sprawuje bezpośrednią opiekę nad nim, jak również udziela wszelkich informacji o zdarzeniu.

6. W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmuje lekarz zespołu ratunkowego. W miarę możliwości zespół ratunkowy wraz z dzieckiem oczekuje na przybycie rodziców. Jeżeli jednak konieczne jest natychmiastowe przewiezienie dziecka do szpitala, informacje o tym fakcie jak również miejsce pobytu dziecka przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności nauczyciel, który sprawował opiekę nad dzieckiem.

7. Po każdorazowym zdarzeniu nauczyciel grupy sporządza notatkę (wg wzoru ) i przechowuje ją w dokumentacji dziecka.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27
im. Plastusia i Tosi w Katowicach
z dnia 10.01.2014 r.

NOTATKA
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA..........................................................................................................

DATA ZDARZENIA..................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
............................................................................................................................................................

OPIS ZDARZENIA/NIEPOKOJĄCE OBJAWY ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GODZINA ICH WYSTĄPIENIA..........................................................................................................
GODZINA POWIADOMIENIA RODZICÓW.......................................................................................

................................................................... .............................................................

(PODPIS NAUCZYCIELA) (PODPIS RODZICÓW)Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27
im. Plastusia i Tosi w Katowicach
z dnia 10.01.2014 r.

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH

1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego obywatela.
2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.
3. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.
4. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić.
5. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.
6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.
7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe).
8. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.
9. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.
10. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.
Przedszkolowo.pl logo