Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 27 im. Plastusia i Tosi w Katowicach

I Podstawa prawna
Koncepcja pracy przedszkola została opracowana na podstawie:
- Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.),
- Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru (Dz. U. z dnia 14 maja 2013, poz. 560),
- Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 27 im. Plastusia i Tosi w Katowicach.


II Misja, wizja, model absolwenta

Motto działań przedszkola:
„Szczęśliwe dzieciństwo, szczęśliwa przyszłość.” (por. Janusz Korczak)
„Plastuś i Tosia uczą jak przemierzać dzieciństwa kolorowy świat,
Jak dbać o wodę, powietrze, drzewo, dzięcioła i na łące kwiat.” (Damian Boral)
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” (Janusz Korczak)
„W umyśle nie ma niczego, co wcześniej nie znalazło się w zmysłach.” (John Lock)

Działania przedszkola:
ruch - zdrowie,
zabawa - nauka,
regionalizm - tradycja,
ekologia - przyszłość.

Misja przedszkola:
- Plastuś i Tosia wspomagają wszechstronny rozwój każdego dziecka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtują w nim poczucie własnej wartości oraz wyposażają wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny.
- Plastuś i Tosia traktują każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiają, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe.
- Plastuś i Tosia przygotowują dzieci do przeżycia sukcesu, do radzenia sobie z porażkami oraz umożliwiają rozwój uzdolnień i zainteresowań.
- Plastuś i Tosia kształtują właściwe postawy wobec otoczenia społecznego oraz przyrodniczego.
- Plastuś i Tosia pełnią funkcję doradczą oraz wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Wizja przedszkola:
- Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom – będącym partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką
– środowisku, pracownikom oraz instytucjom lokalnym, z którymi współpracuje na co dzień. Poza tym zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, realizujemy ich potrzeby i respektujemy prawa oraz zaspokajamy oczekiwania rodziców.
- Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.
- Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniu, twórcze myślenie, dbałość
o harmonijny rozwój fizyczny, intelektualny i społeczny każdego wychowanka.
- Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i sprawia, że przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny.

Model absolwenta:
- Dziecko otwarte, twórcze, komunikatywne.
- Dziecko przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.
- Dziecko znające siebie oraz własne możliwości.
- Dziecko akceptujące odrębność innych.
- Dziecko rozwiązujące problemy, dążące do osiągnięcia sukcesu oraz radzące sobie
z porażkami.
- Dziecko pozytywnie nastawione do życia.

Przedszkole:
Przedszkole nasze mieści się w kolorowym budynku,
gdzie znajdziesz Plastusia i Tosię na tynku,
a w otaczającym przedszkole ogrodzie
znajdziesz dzieci bawiące się wesoło i w zgodzie.
W budynku natomiast cztery dydaktyczne sale,
gdzie są kąciki zabaw oraz barwne detale.
W przedszkolu są też wykwalifikowani nauczyciele,
którzy zabaw dzieciom proponują wiele.
Aby przedszkolak rozwijał się wzorowo
i opuścił przedszkole z mądrą głową.

Tradycje przedszkolne:
- Pasowanie na przedszkolaka,
- Święto pieczonego ziemniaka – Festyn Rodzinny,
- Pożegnanie lata – powitanie jesieni,
- Andrzejki,
- Halloween,
- Pożegnanie jesieni – powitanie zimy,
- Spotkanie z Mikołajem,
- Jasełka,
- Spotkanie opłatkowe,
- Spotkanie z Babcią i Dziadkiem,
- Bal karnawałowy,
- Spotkanie z Górnikiem,
- Pożegnanie zimy – powitanie wiosny,
- Dzień owocowych i warzywnych niespodzianek,
- Z wizytą w szkole,
- Ekologiczny Tydzień,
- Ekologiczna Rewia Mody,
- Święto Żółtych Kurczaków,
- Śniadanie Wielkanocne – spotkanie z Zajączkiem,
- Zielona Noc,
- Pożegnanie wiosny – powitanie lata,
- Święto Rodziny,
- Spotkanie z absolwentami.


III Cele: strategiczne, taktyczne

Wymaganie 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
Poziom D: Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
Poziom B: Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.

Wymaganie 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
Poziom D: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych procesów. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.
Poziom B: Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów. W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

Wymaganie 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Poziom D: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Poziom B: Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania
i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.

Wymaganie 4. Dzieci są aktywne.
Poziom D: Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie
w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. Dzieci są wdrażane do samodzielności. Poziom B: Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.
Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne.
Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i, w razie potrzeb, modyfikowane.
Poziom B: W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje. Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.

Wymaganie 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
Poziom D: W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. Przedszkole współpracuje
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.
W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.
Poziom B: W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

Wymaganie 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
Poziom D: Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy.
Poziom B: Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

Wymaganie 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
Poziom D: Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań.
Poziom B: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.

Wymaganie 9. Rodzice są partnerami przedszkola.
Poziom D: Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
Poziom B: W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.

Wymaganie 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
Poziom D: Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
Poziom B: Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

Wymaganie 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
Poziom D: W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb - modyfikowane.
Poziom B: W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne.

Wymaganie 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
Poziom D: Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola.
Poziom B: Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań. Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego potrzeb.


IV Cele operacyjne, formy realizacji

Podstawa programowa:
- realizacja programu wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej „Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”;
- opracowanie planów pracy zgodnie z podstawą programową;
- wprowadzenie metod aktywizujących:
„Kinezjologia edukacyjna”,
„Odimienna metoda nauki czytania” I. Majchrzak,
„Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińska,
„Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz,
„Metoda Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne,
„Gimnastyka rytmiczna” E. J. Dalcroze’a,
Techniki Celestyna Freineta,
programów autorskich:
„Dbamy o ząbki”,
„Ziemia - wyspa zielona”;
- prowadzenie obserwacji i diagnozy;
- wspomaganie wychowanków w rozwoju zgodnie z ich potrzebami;
- dostosowany budynek oraz duży ogród;
- bogata baza dydaktyczna.

Współpraca:
- współpraca ze środowiskiem lokalnym:
MDK „Koszutka”,
MOPS,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1,
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
Miejskie Przedszkola Nr 73, 47, 23,
Szkoła Podstawowa Nr 17, 19,
Uniwersytet Śląski,
Miejska Biblioteka Publiczna nr 11,
Bank Śląski,
Uniwersytet Medyczny,
Filharmonia Śląska,
telewizja;
- spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Rady Miasta, środowiskiem medycznym (stomatolog, SANEPID), Polskim Centrum Dogoterapii;
- udział w konkursach przedszkolnych:
konkursy rodzinne:
„Ekologiczna rewia mody”,
„Ekorodzina zbiera makulaturę”,
„Kwiaty, owady, motyle…, czyli dekoracje do naszego ogrodu”,
„Święto latawca”,
„Konkurs bożonarodzeniowy”,
konkursy międzyprzedszkolne i ogólnopolskie;
- udział w akcjach i ogólnopolskich programach edukacyjnych:
„Cała Polska Czyta Dzieciom”,
„Pomagamy z uśmiechem”,
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
„Akademia Zdrowego Przedszkolaka”,
„Akademia Aquafresh”,
„Bezpieczne przedszkole”,
„5 porcji warzyw, owoców lub soku”,
„Szpital Pluszowego Misia”;
- warsztaty i prelekcje dla rodziców, indywidualne konsultacje z rodzicami, zajęcia otwarte, zebrania z rodzicami, uroczystości przedszkolne, konkursy rodzinne, festyny;
- strona internetowa przedszkola, kronika przedszkolna, tablice informacyjne dla rodziców;
- angażowanie rodziców w życie przedszkola (m.in. poprzez prace porządkowe w ogrodzie, wsparcie materialne);
- współpraca z ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli: METIS, Pro–educo, WOM;
- współpraca z instytucjami i ośrodkami w aspekcie edukacji regionalnej: Powiatowe ognisko pracy pozaszkolnej w Pszczynie: Zespól Regionalny „Jedynka”, „Ślązaczka Roku 2009”.

Opieka i wychowanie:
- procedury i regulaminy : Statut Przedszkola, Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, Procedura „Niebieska Karta”, Procedura postępowania
w przypadku choroby lub wypadku dziecka, Regulamin organizowania zajęć dodatkowych, Regulamin wycieczek;
- współpraca ze specjalistami (logopeda, psycholog, rehabilitant, PPP, SPPP) oraz rodzicami;
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
- rozwiązywanie na bieżąco problemów dzieci i rodziny;
- przestrzegane są prawa dziecka.

Zarządzanie przedszkolem:
- zespoły (statutowy, ewaluacyjny, ds. opracowywania regulaminów);
- spotkania Rady Pedagogicznej;
- organizowanie rad szkoleniowych;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w konferencjach, kursach, warsztatach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego;
- prowadzony jest nadzór pedagogiczny zgodnie z Rozporządzeniem MEN;
- coroczne przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej, uwzględnianie wniosków z ewaluacji w działaniach placówki;
- modyfikacja działań pracy placówki z uwzględnieniem aktualnych potrzeb;
- przestrzegane są przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych oraz wymagań nauczycieli;
- Rada Pedagogiczna zna i wykorzystuje swoje kompetencje opiniujące i stanowiące;
- Statut przedszkola i inne akty wewnętrzne są aktualizowane na bieżąco;
- dokumentacja przebiegu nauczania jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami prawa;
- doskonalenie zawodowe jest prowadzone zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli.


V Mocne i słabe strony przedszkola

Czynniki wewnętrzne:
Mocne strony:
- realizacja podstawy programowej;
- wykwalifikowany personel pedagogiczny;
- przestrzegane są przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych oraz zatrudniania nauczycieli;
- Rada Pedagogiczna zna i wykorzystuje swoje kompetencje opiniujące i stanowiące;
- doskonalenie zawodowe jest prowadzone zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli;
- Statut Przedszkola i inne akty wewnętrzne aktualizowane są na bieżąco;
- dokumentacja przebiegu nauczania jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami prawa;
- parterowy budynek;
- duży ogród;
- zdrowe, racjonalne posiłki;
- wyposażenie sal i pomieszczeń zgodnie z wymaganiami BHP i PP;
- dobra lokalizacja;
- realizacja programów autorskich;
- praca nowatorskimi metodami;
- rozwiązuje się na bieżąco problemy wychowawcze i rodzinne dzieci;
- dobra i efektywna współpraca z rodzicami;
- dobra opinia w środowisku lokalnym;
- udział dzieci w licznych konkursach międzyprzedszkolnych i ogólnopolskich oraz odnoszenie w nich sukcesów;
- przestrzegane są prawa dziecka.
Słabe strony:
- niedostatecznie wyposażony ogród przedszkolny;
- niewystarczająca współpraca z doradcą metodycznym.

Czynniki zewnętrzne:
Szanse:
- pozyskiwanie sponsorów i środków pozabudżetowych;
- aktywność zawodowa nauczycieli;
- wsparcie rodziców;
- dobra lokalizacja;
- dobre warunki lokalowe;
- bardzo dobra promocja placówki w środowisku lokalnym;
- współpraca z instytucjami zewnętrznymi.
Zagrożenia:
- przestarzała część ogrodu;
- łazienki do remontu;
- niskie nakłady finansowe (budżet);
- częste zmiany w prawie oświatowym;
- niż demograficzny;
- wzrastająca liczba dzieci z deficytami rozwojowymi.


VI Priorytety na lata 2014/2015-2016/2017

1. Opracowanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
2. Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych.
3. Modernizacja i wzbogacanie wyposażenia ogrodu przedszkolnego oraz placu zabaw.
4. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz z rodzicami.

Zadania priorytetowe:
1. Wczesne rozpoznanie deficytów i zaburzeń rozwojowych na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji i uwzględnienie ich w procesie wspomagania indywidualnego rozwoju.
2. Podjęcie działań zmierzających do pozyskania większej liczby sponsorów oraz darczyńców.
3. Doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt sportowy i rekreacyjny, wygospodarowanie terenu pod budowę boiska piłkarskiego.
4. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska rodzinnego.

Kierunki pracy:
1. „Rozwijam się we własnym tempie” – indywidualny dobór metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci będą się rozwijały we własnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem i możliwościami.
2. „Przyjaciele Plastusia i Tosi” – zaproszenie do współpracy firm i instytucji lokalnych mogących wesprzeć finansowo i materialnie działania przedszkola. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.
3. Klub Małego Piłkarza – promowanie u dzieci postawy prozdrowotnej, dbałości o swój rozwój fizyczny, otwartości, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażkami i sukcesami.
4. „Bo nasze przedszkole to jedna rodzinka” – kształtowanie prawidłowych relacji i postaw względem rodziny, rówieśników, personelu przedszkolnego i przedstawicieli instytucji lokalnych.
Przedszkolowo.pl logo